Díky hospodaření trvajícímu bezmála 500 let vznikla v Krkonoších unikátní luční společenstva s vysokou přírodní a kulturní hodnotou. Na většině míst, kde dnes potkáváme více či méně druhově bohaté louky, byl před příchodem člověka – zemědělce les. S přirozeným bezlesím bychom se v Krkonoších setkali pouze nad horní hranicí lesa, případně na skalách nebo rašeliništích. Zde přírodní podmínky brání rozvoji dřevin, čehož využívají zejména společenstva trav a bylin doplněná místy mechy či lišejníky. Pokud bychom tedy na loukách vhodným způsobem neregulovali nálety dřevin, mračna v podobě křovin a později i stromů by se nad nimi opět zatáhla a řada lučních lokalit se vzácnými a ohroženými druhy a jejich společenstvy by nenávratně zanikla. Naším cílem je však uchovat biologicky i esteticky cenný fenomén jménem louka, a proto mnohdy rozvoj dřevin cíleně omezujeme.

Luční enklávy naši předci vytvořili těžkou prací, coby základní nutnost jejich přežití v drsných horách. Ani v současné době není práce na loukách snadná. Mezi fyzicky náročnější patří každoroční výřezy náletových dřevin, o které se na vybraných lokalitách začne od dubna starat i naše čtyřčlenná pracovní skupina. V průběhu loňské sezony již proběhly prořezávky na Zadní Krásné Pláni, na Žacléřských Boudách, ve Sklenářovicích, v Latově Údolí, na Bíneru, v Bolkově, ve Víchové Na Lipce, na Labské u hotelu Styl, na Chaloupkách a v Horní Malé Úpě – Orlici. Pro letošní sezonu 2023 plánujeme provést výřezy na lokalitách – Sklenářovice, Latovo Údolí, Paseky – mokřad nad starou školou, Hanapetrova Paseka, Richtrovy Boudy a Studniční Boudy.

Hloh, růže šípková i náletoviny 

Nejčastěji pracovníci vyřezávají na lokalitách keře (hloh, růže šípková) a náletové dřeviny (smrk, bříza, javor, vrba, olše) šířící se zejména semeny z mateřských dospělých jedinců rostoucích v okolních lesních porostech či remízcích. Nálety se šíří do lučních porostů, které částečně či zcela pozbyly pravidelnou hospodářskou péči sečí nebo pastvou. Na neobhospodařovaných loukách vyrostou za pár let, návrat louky k její původní květnaté bohatosti může ale trvat mnohem déle. 

Správa KRNAP se pomocí několika běžících projektů na podporu lučních společenstev rostlin a živočichů snaží zachovat a obnovit péči na nejcennějších loukách, které tu zbyly po našich předcích. Na vybraných loukách se snažíme zachovat vyváženost mozaiky luk i mimolesních dřevin, proto kácíme pouze náletové dřeviny, ne historické skupiny stromů, remízky či hodnotné solitérní jedince.

 Následující jarní práce jako vláčení a vyhrabávání, v létě seč na zeleno a na seno, pastva hospodářských zvířat, pravidelné hnojení a mnoho dalšího jim po letech pomůže navrátit květnatou tvář. Nenechme přírodu našich nejvyšších hor ochudit o barevný klenot, kterým louky bezesporu jsou.

Radek Drahný, Správa KRNAP