Přibližně po dvou staletích v kostele Nejsvětější Trojice opět zazní skladby kukských regenschori 18. století. Navíc koncertu bude předcházet přednáška Michaely Freemanové z Akademie věd ČR na toto téma. Skladby přednese varhaník a dramaturg festivalu Vít Havlíček spolu se sopranistkou Markétou Mátlovou. Kromě čtyř skladeb tří autorů z Kuksu zazní díla J. K. Vaňhala, J. Haydna a G. B. Pergolesiho. Vít HAVLÍČEK přiblížil čtenářům pozadí unikátního koncertu.

Hudba na Kuksu bývá většinou spojována s hrabětem Šporkem. Vy ale přibližujete pozdější období. Proč?
V Kuksu byl konvent řádu Milosrdných bratří od roku 1743 a během několika desetiletí se díky píli a nadšení tamních hudbymilovných členů řádu vytvořila sbírka hudebnin, která dnes čítá přes 900 skladeb. Vzhledem k tomu, že se tento archiv dochoval v podstatě beze změn, jde o středoevropský unikát. Archivy jiných konventů ve střední Evropě se jako celek nedochovaly a dnes známe pouze torza těchto sbírek – např. archivy v Praze, Brně, Štýrském Hradci nebo Vídni.

Zajímavý je i obsah tohoto archivu. Členové řádu často cestovali mezi konventy a tím, že s sebou převáželi i notové materiály, nacházejí se v archivu mnohé rarity. Vedle duchovních děl jsou zde zastoupena vrcholná díla světské produkce tehdejších mistrů – např. i Haydnovy symfonie. Kromě mistrů vídeňského klasicismu se zde v hojné míře vyskytují i skladby italských, německých, ale i českých mistrů. Kukský konvent byl ve styku s Vídní a někteří kukští hudebníci studovali hudbu ve Vídni, z čehož je patrná i celkem vysoká úroveň skladeb komponovaných pro kukský kůr.

Jak jste se vlastně k objevování historických skladeb dostal a co taková práce obnáší?
K bádání v archivu hudebnin kukského konventu jsem se dostal díky PhDr. Michaele Freemanové, která vytvořila katalog hudebnin tohoto archivu. Její práce si nesmírně vážím, protože uspořádat takový katalog je několikaletá práce. Tato uznávaná muzikoložka se také ujme průvodního slova na sobotním koncertu. Po důkladném prostudování tohoto katalogu jsem přešel přímo k dochovaným skladbám, které jsou dnes uloženy v Českém muzeu hudby v Praze. Protože se většina opusů dochovala pouze v opisech partů, musí se předtím, než se dá z těchto materiálů dílo nastudovat, provést tzv. spartace, což znamená vytvořit z dochovaných partů partituru, zjednodušeně řečeno – poskládat všechny střípky mozaiky, aby vznikl celek. Po spartaci desítek děl jsem pro sobotní koncert vybral skladby tří kukských regenschori 18. století – Maxima Jantschara, Wernera Hymbra a Josefa Faltise.

Na co se tedy mohou v sobotu posluchači těšit?
Program koncertu bude rozdělen do dvou částí: V první zazní skladby mistrů, kteří v Kuksu nepůsobili, ale jejich díla se v kukském archívu nalézají (Vaňhal, Pergolesi, Haydn); ve druhé pak samotné obnovené premiéry skladeb tří výše zmíněných kukských regenschori. Důvodem tohoto rozdělení na dvě části je záměr, poukázat na srovnatelnou úroveň dnes běžně hraných autorů se zapomenutými autory působících v Kuksu.

Na koncertě nebudete vystupovat sám…
Jsem rád, že se sopránového partu ujala Markéta Mátlová, která patří mezi přední české sopranistky mladé generace. Některá z děl kukských mistrů, která zazní na sobotním koncertu, jsou technicky velice náročná a kladou na interpreta vysoké nároky, což znamená, že i interpretační úroveň před více než 200 lety musela být na určité úrovni.

Mohou se zájemci o hudbu těšit i na další koncerty z děl starých kukských mistrů?
Řada lidí, kteří mají hlubší znalosti nejen o hudbě, ale i o historii, považují myšlenku novodobých premiér na místech, která se k daným skladbám váží, za velmi zajímavou a velmi vhodnou. Jako dramaturg festivalu budu i do budoucna usilovat o provádění skladeb kukského archivu. V podstatě všechny skladby kukského i jiných řádových archivů, nejsou prováděny, přitom se jedná mnohdy o díla velice kvalitní (na úrovni vídeňských klasiků) a je velká škoda, že se nehrají. Je to odkaz předků, který zatím čeká na své docenění a právě provedení v místě, v němž tato díla vznikala, by mohlo dopomoci k renesanci této hudby.“