Projektová příprava počítá se stavební a expoziční částí. Stavebně se zde bude řešit výtah, přístavba sálu, dostavba zadní části galerie a rekonstrukce střechy nad dílnou. Výtvarné řešení expozice o objemu 340 tisíc korun se zaměří na kompletní realizační výkresovou dokumentaci, podrobnou specifikaci výstavních úseků a jednotlivých segmentů.

„Vytvoření horolezecké expozice je jednou z priorit programového prohlášení rady kraje. Proto již v roce 2013 byly zpracovány tři návrhy na řešení expozice, z nichž jeden byl vybrán pro zpracování podrobné studie," připomněla po schválení financí náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Hana Maierová.

Studie bude podle ní dokončena v říjnu 2014 a na jejím základě kraj vypíše výběrové řízení na projektovou dokumentaci s plánovaným termínem realizace zakázky a stavebního povolení na počátku roku 2015.

Stavební práce mají být zahájeny v roce 2016, s financováním pomůže dotační titul na podporu přeshraniční spolupráce. Nové expozice horolezectví je dlouhodobě připravovaná, a to i ve spolupráci se zahraničním partnerem.

„Projekt by měl zaplnit mezeru, která je v posledních letech stále evidentnější. Jak z řad odborné, tak i laické veřejnosti se stále naléhavěji ozývají hlasy po jejím zřízení. A kde jinde by měla takové expozice vzniknout, než v srdci Českého ráje, který se může pochlubit dlouhou tradicí horolezectví. Expozice si klade za cíl představit horolezectví v regionu ve všech jeho aspektech přiblížit místním i zahraničním návštěvníkům významné pískovcové skalní město, místní historii, vybavení i osobnosti," popsala záměr Hana Maierová.

První část výstavy představí horolezecký sport v celé jeho šíři a různorodosti, kterou si řada návštěvníků ani neuvědomuje. Druhý okruh zabere oblasti Českého ráje s pískovcovými skalními městy, které jsou zařazeny do sítě geoparků UNESCO. Návštěvníci se v této části výstavy seznámí s oblastí místních pískovcových skalních měst a jejich více než stoletá lezecká historie, včetně výrazných osobností, které se zasloužily o věhlas horolezeckého sportu i za hranicemi regionu.

Třetí okruh pak představí horolezecké vybavení a jeho vývoj až do dnešních dnů. Bez zajímavosti nebude srovnání domácí a tovární výroby jistících prostředků před rokem 1989.

„Vzhledem k tomu, že řada osobností vzešlá z prostředí našeho regionu překročila svými výkony jeho hranice a slavila úspěchy taktéž v odvětví tzv. alpského horolezectví, bude expozice věnována nejen vývoji vybavení v pískovcovém lezení, ale také horolezectví ve vysokých horách," doplnila náměstkyně.

Na přípravě expozice horolezectví se budou podílet odborní pracovníci muzea, především z oddělení historických sbírek. „Využijí navázané spolupráce s místními pamětníky a aktivními horolezci i mezinárodních kontaktů na Sasko. Byla také navázána úzká spolupráce s Národním muzeem v Praze," upozornila Hana Maierová.

(jl)