Od 1. ledna 2010 dochází k účinnosti některých ustanovení zákona č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tímto zákonem se také mimo jiné mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, mimo jiné např. ustanovení §67 zákona týkající se samotného pojmu osoby se zdravotním postižením.

„Podle zákona o zaměstnanosti s platností do 31.12. loňského roku byly osobami se zdravotním postižením fyzické osoby, které byly orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními (osoby s těžším zdravotním postižením), orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními a rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (osoby zdravotně znevýhodněné),“ vysvětlila vedoucí poradenství ÚP Alena Martincová.
Jak upřesnila, od 1. ledna 2010 dochází ke změně rozdělení druhu invalidity a to tak, že při poklesu pracovní schopnosti od 35% do 49% se jedná o invaliditu prvního stupně, při poklesu pracovní schopnosti od 50% do 69% se jedná o invaliditu druhého stupně a při poklesu pracovních schopností nejméně o 70% se jedná o invaliditu třetího stupně.

V návaznosti na toto rozdělení se mění ustanovení § 67 zákona o zaměstnanosti tak, že osobami se zdravotním postižením jsou nově fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni (osoby s těžším zdravotním postižením), orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním a druhém stupni a rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými (osoby zdravotně znevýhodněné).
„Podmínky pro získání statusu osoby zdravotně znevýhodněné (rozhodnutí úřadu práce) se zákonem o zaměstnanosti nemění. Dokládání skutečností, že fyzická osoba je osobou se zdravotním postižením se také nemění,“ upřesnila vedoucí pracovnice.

V současné době až do 31. ledna 2010 plátce důchodu zasílá poživatelům plných či částečných invalidních důchodů oznámení o tom, zda jim nově náleží invalidní důchod pro invaliditu prvého, druhého či třetího stupně. Tímto oznámením fyzická osoba dokládá pokračující trvání statusu osoby se zdravotním postižením. Upozornit je také třeba na tu skutečnost, kdy fyzickým osobám, které byly rozhodnutím okresní správy sociálního zabezpečení uznány za osoby zdravotně znevýhodněné v období od 1.10.2004 do 30.6.2006, skončila platnost tohoto rozhodnutí dnem 30.6.2009 a to na základě zákona č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách.

Pro stanovení povinného podílu osob se zdravotním postižením za rok 2009 zaměstnavatelem je podle Martincové důležité také připomenout novelu vyhlášky č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon o zaměstnanosti, kde v § 15 je nově uvedeno, že k celkovému počtu skutečně odpracovaných hodin se započítávají i neodpracované hodiny z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance, pokud se jedná o překážky, při kterých má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu nebo mu podle § 192 odst. 1 část věty druhé za středníkem zákoníku práce náhrada mzdy nebo platu nepřísluší a neodpracované hodiny v důsledku ošetřování dítěte nebo péče o ně nebo ošetřování jiného člena domácnosti, za které náleží ošetřovné.

Pro výpočet průměrného čtvrtletního přepočteného počtu zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením (k §78 zákona o zaměstnanosti) platí změna obdobně.

Dne 23.12.2009 bylo rozesláno sdělení ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2009 pro účely zákona o zaměstnanosti. Průměrná mzda byla stanovena ve výši 22.896 Kč. „Tato částka se použije například pro stanovení povinného podílu za rok 2009 či pro stanovení výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci podle § 51 zákona,“ dodala vedoucí poradenství rychnovského ÚP.