Archeologové nazvali 85kilometrovou sondu napříč krajinou jižní a střední Moravy „malou dálnicí“. Koridor jim umožní získat zcela nové poznatky o způsobu života našich dávných předků od nejstarších dob až po nedávnou minulost.

„Očekáváme desítky až stovky zahloubených objektů a hrobů, z jejichž obsahu získáme nejen materiál hmotné kultury, ale také mnoho odebraných vzorků na nejrůznější přírodovědecké analýzy se snahou o co nejpodrobnější poznání zákonitostí tehdejšího života společnosti, včetně jejich absolutního datování,“ doplnil Jaroslav Peška z Archeologického centra Olomouc.

Plynovod Moravia je před zahájením výstavby, hotovo má být v roce 2022.
Nový plynovod za miliardy. Moravia zabezpečí energii pro průmysl

Již první letošní odkryvy zachytily velmi cenné doklady osídlení. „Zmínit lze například nález chaty a hrobu keltské ženy s bohatou výbavou z mladší doby železné, baterií pecí z doby římské, či pozůstatků zaniklé středověké vesnice na jedné z lokalit zkoumaných na Hodonínsku,“ uvedl Miroslav Dejmal ze společnosti Archaia Brno.

Příprava záchranného archeologického výzkumu byla zahájena v letech 2013 a 2014, kdy odborníci prvotně zmapovali celou trasu budoucího plynovodu. Sbírali artefakty nebo pořizovali letecké snímky. Identifikovali v nyní řešené části plynovodu celkem 73 archeologických lokalit doložených s různou mírou pravděpodobnosti porostovými a půdními příznaky, přítomností archeologických nálezů v ornici, nebo na základě historických pramenů.

Loni pokračovali pyrotechnickým průzkumem a hledáním s pomocí detektoru kovů. K zajímavým nálezům patří například bronzová jehlice z mladší doby bronzové, část spony z doby římské, nebo kolekce mincí různého časového zařazení, mezi kterými poutají pozornost zlatá 1/24 keltského statéru z 2. stol. před n. l. a stříbrný antoninian římského císaře Galliena (vládl mezi léty 253 až 268) na jedné z dalších lokalit nově objevených na Hodonínsku.

Pod zemí objevili archeologové mezi Bořitovem, Býkovicemi a Lysicemi zásobní jámy a úlomky keramiky. Z období neolitu.
FOTO: Na Blanensku objevili zásobní jámy a úlomky keramiky z období neolitu

Na jaře roku 2021 tyto práce pokračují a zároveň se rozbíhají zemní práce, které odhalí vlastní archeologické objekty a umožní jejich výzkum. Součástí výzkumných prací budou také přírodovědné analýzy, jež umožní poznat vývoj životního prostředí a vliv člověka na něj od mladší doby kamenné. Mezi lokalitami vytipovanými k výzkumu figurují nejen sídliště, ale i pohřebiště a také polohy se zvodnělými sedimenty představující příznivé prostředí pro uchování rostlinných zbytků a pylů. Většina těchto lokalit nebyla doposud známá a lze tak očekávat, že nové poznatky významně přispějí k poznání nejstarších dějin Moravy.

Kromě Národního památkového ústavu se do projektu zapojily další instituce - Archeologické centrum Olomouc, brněnský Ústav archeologické památkové péče a nestátní společnost Archaia Brno. „Archeogeofyzikální práce pak zajišťuje tým odborníků z Masarykovy univerzity v Brně,“ doplnil Michal Zezula, ředitel ostravského pracoviště Národního památkového ústavu, které práce koordinuje.