V Rychnově n. Kněžnou bude opět probíhat 19. března t. r. soudní jednání o restituci státního zámku v Opočně. Podle stanoviska Ústavního soudu se majitelka Kristina Colloredo-Mansfeldová musela loni ze zámku odstěhovat a vrátit ho státu. Byl to první případ v České republice, kdy někdo vracel majetek získaný v restituci.

Tento spor o Opočno se táhne již od září 1995, kdy Kristina C.M. neuspěla s žalobou na vydání zámku. Poslední soudní záležitost (navrácení již jednou získaného majetku) podle mého názoru zvrátila práce, kterou vydal již v druhém doplněném vydání o 243 stránkách Národní památkový ústav, pracoviště Pardubice. Název práce je Pokusy o restituci státního zámku Opočno po roce 1989.

V úvodu této práce se zdůvodňuje její publikování tím, aby si každý mohl vytvořit názor na restituci státního zámku Opočno. Proto předkládá příslušné právní expertizy a dále vybízí čtenáře, že zajisté mnozí mohou posoudit historickou studii renomovaného historika PhDr. Jaroslava Šůly, CSc. opírající se o bohatou pramennou základnu.

Nejsem právník, ale co se týče historické studie dr. J. Šůly, nemohu pochopit, co vedlo tohoto skutečně renomovaného historika k sepsání takového pamfletu.

Dovolte mi, milí čtenáři, zhodnotit jen některé nejdůležitější části této „ historické studie". Svůj názor si čtenáři na tuto kauzu již vytvoří sami. Tato práce je vyloženě zaměřená proti rodu Colloredů a specialně proti opočenským Colloredům. Tento rod majetek na Dobříši a ve Zbiroze již získal.

Již v úvodu autor tendenčně píše. Žádný český naučný slovník neuvádí jejich zásluhy. Já jsem však zjistil, že Ottův slovník naučný uvádí, že Opočno obdrželi bratři Rudolf a Jeroným hrabata z Colloredu a Valasu, z nichž Rudolf zřídil z Opočna pro svůj rod panství svěřenecké. Z nástupců Ludvík vystavěl roku 1676 kapucínský klášter. Jeroným rozšířil a opravil zámecký kostel, jenž jeho přičiněním byl povýšen na farní (r. 1735).

V roce 1813 zámek v Opočně hostil cara Alexandra, velkoknížete Konstantina, knížete Metternicha. Šůla například dále píše, že o jejich národnostní příslušnosti, myslí tím Colloredy, svědčí zaměstnané německé úřednictvo na velkostatcích v Čechách. U nás měli tři velkostatky Opočno, Dobříš a Zbiroh .
Podle seznamu aktivních zaměstnanců z r. 1936 měl velkostatek Opočno z 36 zaměstnanců asi deset s německým jménem (27 %). Na Dobříši z 52 zaměstnanců bylo jen 7 tj. 14 % s německým jménem. Konečně na Zbiroze z 62 pojištěnců bylo 20 s jménem německého původu tedy 32 % , To plně odpovídá tehdejšímu zastoupení Němců , kterých bylo u nás přes tři miliony.

Dále například autor uvedené studie vyčítá, že Dr. Josef C. M. se oženil v roce 1939 oženil s rakouskou Němkou Marií rozenou Ráblovou z Innsbrucku, kde studoval. Panu doktorovi Josefu C. M. bylo již dvacet osm roků, tedy již měl na to léta, takže se nelze divit, že se v těchto pohnutých letech rozhodnul oženit. Historik však již zamlčel, že jeho budoucí žena byla před tím vdaná za Roderika Menzela, který byl vynikající profesionální tenista. Velmi dobře representoval tehdejší Československo, například na známém tenisovém turnaji v Londýně. Další již byla okolnost, že při účasti na jednotlivých evropských tenisových turnajích jí nebyl vždy věrný.

Je pravda, že švagr Dr. Josefa C. M. Helmut Rábl byl nacista, původem Rakušan. Dnes při kulatém výročí připojení Rakouska k Německu se v našem tisku zdůrazňuje, že velká většina Rakušanů tehdy kolaborovala s nacistickým Německem. Vždyť Hitler byl původně Rakušan.
Dcera Kristina narozená v r. 1940 byla prý vychovávaná v německém duchu. Pokud osobně vím, tak měla francouzky mluvící vychovatelku a chodila ve školním roce 1946/47 do české školy v Opočně.

Autor se jen letmo zmínil, že prohlášení české a moravské šlechty v září r. 1939 podepsal jen nejmladší z bratrů. Což není opět pravda. Tato deklarace byla předložena presidentu Benešovi dne 17. září 1938. Ve zvláštní audienci na pražském hradě. Autorem Deklarace byl Karel Schwarzemberg. Pod tento dokument se jako signatáři podepsali představitelé starých šlechtických rodů včetně Dr. Josefa C. M., Jeronýma C. M. ml. jejich otce Jeronýma C. M. st. a podepsán byl i jmenovaný nejmladší bratr.

Závěrem chci napsat, že nebudu již probírat další argumenty, které uvádí autor citované práce, která je vyloženě tendenčně zaměřena proti Colloredům a především proti Dr. Josefu C.M. Totiž potomci rodu již obdrželi velkostatky Dobříž a Zbiroh a jen o Opočno se správa památek soudí. Jakoby neměli dostatek jiných památkových objektů, které jim pomalu chátrají.

V Opočně dne 17.3.2007
Ing. Václav Mareš, CSc