Předchozí
1 z 9
Další

Matematika

První příklad pro dnešní den 

Čerstvé houby obsahují 90 procent vody. Určete, kolik procent vody obsahuje 2,5 kg hub, které jsme získali sušením 20 kg čerstvých hub.

Řešení: 20 kg čerstvých hub obsahuje 0,9 x 20 = 18 kg vody a zbývající 2 kg sušiny.

Pokud tedy máme 2,5kg hub, kde 2 kg jsou sušina, je podíl vody 0,5 kg z 2,5 kg, což je 1/5 celku, tedy 20 procent.

Správná odpověď: 20 procent

Celý test si můžete také vytisknout a zkusit si vyplnit kdykoliv. Verzi ke stažení najdete ZDE.

Matematika

Druhý příklad pro dnešní den 

Matematika

Třetí příklad pro dnešní den

Matematika

Tahák pro dnešní den

Český jazyk 

První příklad pro dnešní den

Patrik se vydal na nákupy, aby obnovil svůj šatník. V obchodním centru si koupil nějaké dvoje kalhoty. Přemýšlel i nad dvěma košilemi, z nichž se mu nakonec žádná nelíbila. V regálech a na stojanech viselo mnoho triček s kdejakými potisky, ale Patrik si myslel, že k jeho věku, jenž dávno nepatřil mezi nejnižší, už se něco takového nehodí.

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení o výchozím textu, zda je pravdivé (A), nebo ne (N).

● V textu se vyskytují neurčitá zájmena a alespoň dvě z nich jsou ve stejném pádu. Ano/Ne

● V textu se vyskytují dvě přivlastňovací zájmena a ani jedno z nich není v prvním pádu. Ano/Ne

● V textu se vyskytují dvě určité číslovky, které jsou sice v jiném pádu, ale stejného druhu. Ano/Ne

● V textu se vyskytují dvě vztažná zájmena v různých pádech, ale pouze jedno z nich se dá nahradit tvarem zájmena který. Ano/Ne

Řešení: N, A, N, N

V textu jsou následující zájmena: se, svůj, si, nějaké, nichž, mu, žádná, kdejakými, si, jeho, jenž, se, něco, takového. Z toho jsou 4 zájmena zvratná (2x se, si), 2 zájmena přivlastňovací (svůj, jeho), 3 zájmena neurčitá (nějaké, kdejakými, něco), 2 zájmena vztažná (nichž, jenž), 1 zájmeno osobní (mu), 1 zájmeno záporné (žádná), 1 zájmeno ukazovací (takového). V textu jsou následující číslovky: dvoje, dvěma, mnoho. Z toho je 1 číslovka druhová (dvoje), 1 číslovka základní (dvěma) a 1 číslovka neurčitá (mnoho).

● První tvrzení není pravdivé. Zájmena neurčitá jsou v textu sice 3, ale každé je v jiném pádě. Nějaké je 4. pád množného čísla, kdejakými je 7. pád množného čísla a něco je 1. pád jednotného čísla.
● Druhé tvrzení je pravdivé. V textu jsou 2 přivlastňovací zájmena, z nichž jedno je ve 4. pádě jednotného čísla (svůj) a druhé ve 3. pádě jednotného čísla (jeho).
● Třetí tvrzení není pravdivé. V textu sice máme dvě určité číslovky (dvoje, dvěma), ale jak je uvedeno výše, každá je jiného druhu.
● Čtvrté tvrzení není pravdivé. V textu máme 2 tvary téhož zájmena jenž v různých pádech (nichž = 2. pád množného čísla, jenž = 1. pád jednotného čísla). Zároveň by bylo možné oba tvary nahradit tvary zájmena který.

Český jazyk

Druhý příklad pro dnešní den 

K nejvýznamnějším památkám města Šumperk patří Evropský dům setkávání, tzv. Geschaderův dům, ve kterém se v době neblaze proslulých čarodějnických procesů odehrály příběhy a osobní tragédie mnoha obětí. Ve sklepních prostorách této památkově chráněné budovy se nachází expozice Čarodějnické procesy, která využívá nejmodernější technologii průvodcování (tzv. guidePORT) a tematicky navazuje na průvodcovaný procházkový okruh Šumperkem „Kde v Šumperku bydlely čarodějnice“. Geschaderův dům je také jedním ze zastavení na „Čarodějnické cyklotrase“ vedoucí po stopách čarodějnických procesů od Mohelnice přes Šumperk až do Zlatých Hor.

Vypište z výchozího textu všechna přídavná jména, která se v textu vyskytují v šestém pádě.

Správná odpověď: sklepních, Čarodějnické, vedoucí

Ve výchozím textu jsou následující přídavná jména v uvedených pádech:

nejvýznamnějším – 3. pád množného čísla
Evropský – 1. pád jednotného čísla
Geschaderův – 1. pád jednotného čísla
proslulých – 2. pád množného čísla
čarodějnických – 2. pád množného čísla
osobní – 1. pád jednotného čísla
sklepních – 6. pád množného čísla
chráněné – 2. pád jednotného čísla
Čarodějnické – 1. pád množného čísla
nejmodernější – 4. pád jednotného čísla
průvodcovaný – 4. pád jednotného čísla
procházkový – 4. pád jednotného čísla
Geschaderův – 1. pád jednotného čísla
Čarodějnické – 6. pád jednotného čísla
vedoucí – 6. pád jednotného čísla
čarodějnických – 2. pád množného čísla

Český jazyk

Třetí příklad pro dnešní den 

Která z následujících možností neobsahuje předložku?

1. Přijďte taky někdy mezi nás!

2. Zastavte se, až půjdete kolem.

3. Díky jejich pomoci jsme to zvládli.

4. Vyděsil se a byl úplně mimo sebe.

Řešení: 3

V možnosti A máme slovní druhy (tak, jak jdou slova za sebou): sloveso, příslovce, zájmenná příslovce, předložka, zájmeno.

V možnosti B máme slovní druhy (tak, jak jdou slova za sebou): sloveso, zvratné zájmeno, spojka, sloveso, příslovce.

V možnosti C máme slovní druhy (tak, jak jdou slova za sebou): předložka, přivlastňovací zájmeno, podstatné jméno, pomocné sloveso, ukazovací zájmeno, sloveso.

V možnosti D máme slovní druhy (tak, jak jdou slova za sebou): sloveso, zvratné zájmeno, spojka, sloveso, příslovce, předložka, zvratné zájmeno.

Jediná možnost, v níž není předložka a která je správným řešením, je: B

Český jazyk

Tahák pro dnešní den

koncovka -ovi/ovy

● Rodina jako celek (tedy mezi pojmenovanými je alespoň jeden příslušník mužského životného rodu): 1. pád - Novákovi, 4. pád Novákovy

(Pomůcka: můžeš si říct: Vedle nás bydlí TI Novákovi (1.pád) / Vidím přicházet TY Novákovy)

● Jen ženy: 1. pád - Novákovy, 4. pád Novákovy

(Pomůcka: můžeš si říct: Vedle nás bydlí TY sestry Novákovy (1.pád) / Vidím přicházet TY sestry Novákovy)

Rada č. 1

Průběh přípravy by se měl odvíjet od náročnosti vašeho cíle – jinak se bude připravovat žák hlásící se na prestižní gymnázium s několikanásobným převisem přihlášek, jinak ten, který ví, že škola přijme prakticky každého, kdo udělá zkoušku i s horším výsledkem. Zjistěte si proto:
- kolik dětí škola přijímá
- kolik dětí se na školu hlásilo v předchozím roce a kolik bodů získal poslední přijatý student
- kolik bodů dává za ostatní aktivity jako je účast ve školních olympiádách, vysvědčení apod.
- zda má škola vedle jednotného testu z ČJ a MAT také svůj vlastní test

Odpovědi většinou najdete na webových stránkách školy nebo zjistíte na dnech otevřených dveří či přímým dotazem.

Rada č. 2

Základem jednotní přijímací zkoušky jsou tzv. didaktické testy z českého jazyka a matematiky, obsahově vymezené Rámcovým vzdělávacím programem. Jinými slovy v testech by nemělo být nic, s čím se žáci nesetkají v průběhu školní docházky a struktura testů není souborem náhodných úloh, ale má jasně danou strukturu. Představu a podobě testů si můžete každý udělat na základě ilustračních testů nebo testů z předešlých let, které Cermat každoročně zveřejňuje na svých stránkách.

Rada č. 3

Testy mají jasně daný časový limit (český jazyk 60 minut, matematika 70 minut) a proto je dobré zkoušet si řešit testy z minulých let (dostupných např. na stránkách Cermatu) pod „tlakem“ a s tímto časovým omezením. Pokud si s nějakou úlohou nevíte rady nebo ji nestihnete vyřešit včas, je samozřejmě dobré se s úlohou poprat dodatečně i po vypršení limitu.

Rada č. 4

Testy používají různé typy úloh. V České jazyce lze narazit na otevřené i uzavřené úlohy. U otevřených odpovídá žák svými slovy, uzavřené úlohy pak buď nabízejí výběr z několika odpovědí nebo požadují seřazení odpovědí podle zadání či odpověď Ano/Ne. Stejně tak v matematice se vyskytují úlohy otevřené a uzavřené. Při uzavřených odpovědích žák vybírá správnou odpověď z určité nabídky, u otevřených ji sám vytváří, tedy počítá nebo rýsuje. Pozor, v některých otevřených úlohách je požadován a hodnocen i postup řešení, nejen správný výsledek.

Rada č. 5

Kalkulačka sice může výrazně urychlit řešení úloh při přípravě, ale pozor, při samotné zkoušce není povolena! A stejně tak nejsou povoleny ani matematické tabulky.

Z pomůcek smí mít žák s sebou pouze modře nebo černě píšící propisovací tužku, v případě testu z matematiky ještě rýsovací potřeby.

Celý test si můžete také vytisknout a zkusit si vyplnit kdykoliv znovu. Verzi ke stažení najdete ZDE.

Otestujte své znalosti v aplikaci Aimos

Zdroj: Deník

Přijímačky s Deníkem: V aplikaci Aimos si každý může otestovat své znalosti a na základě výsledků se pak zaměřit na to, v čem má nedostatky. Aplikace také umožňuje vyhledat konkrétní základní školu a tu propojit s preferovanými středními školami. Po vyplnění vstupního testu bude uživateli vytvořen individuální vzdělávací plán, který bude přizpůsoben na doplnění znalostí potřebných k úspěšnému přijetí na vybranou střední školu. Aplikace je dostupná na adrese www.aimos.cz.