Na jedné straně pochvala, na druhé straně šťouchanec. Spolek Děti Země pochválil trutnovský stavební úřad za zpracování územního rozhodnutí úseku dálnice D11 ze Stříteže na hranice s Polskem a rozhodl se nepodat proti němu odvolání. Trutnovský úřad stanovil Ředitelství silnic a dálni (ŘSD) 22 podmínek a zveřejnil celou dokumentaci i vyjádření a závazná stanoviska úřadů na Google disku.

Podle předsedy ekologického hnutí Miroslava Patrika je takový postup výjimečný a od roku 1996 si nepamatuje, že by někdo takto zveřejnil dokumentaci on-line. Současně ale upozornil, že povolování úseku D11 z Jaroměře do Trutnova je v rozporu s platnou legislativou.

Ředitelství silnic a dálnic získalo důležité povolení pro stavbu dálnice D11, která propojí Trutnov a Polskem.
VIDEO: Námitky proti dálnici D11 z Trutnova staženy. ŘSD začne s výkupem pozemků

„Příprava dálnice D11 od Jaroměře je zatížená porušením zákona, neboť Krajský úřad Královéhradeckého kraje nám v letech 2017 až 2018 neumožnil účastnit se řízení o povolení výjimky ke škodlivému zásahu do biotopů desítek cenných druhů organismů,“ připomněl předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Krajský úřad reaguje

Krajský úřad Královéhradeckého kraje informace nezasílal přímo Dětem Země, ale podobně jako v případě jiných spolků prostřednictvím své úřední desky. „Tuto formu zveřejnění informace o zahajovaných řízeních umožňuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Spolek Děti Země tedy měl možnost přístupu k informacím prostřednictvím úřední desky, kterou kraj ze zákona zveřejňuje na svých webových stránkách,“ reagoval za krajský úřad mluvčí Dan Lechmann.

Podle něj teprve usnesení Ústavního soudu z 11. září 2018 vyložilo uvedené ustanovení zákona tak, že orgány ochrany přírody jsou povinny informace zapsaným spolkům zasílat přímo na jejich sídlo či do datové schránky nebo jiným způsobem, který si spolky zvolí. Z tohoto důvodu krajský úřad svůj přístup změnil. „Do doby vydání usnesení Ústavního soudu takto k věci přistupovalo i Ministerstvo životního prostředí ČR, které poté krajským úřadům metodicky doporučilo postupovat v souladu s daným usnesením,“ upřesnil Lechmann.

Ilustrační foto
Děti Země ustoupily, dostavba D11 do Předměřic má konečně zelenou

"Ze strany krajského úřadu se jednalo pouze o jiný výklad zákona. Zákon o ochraně přírody a krajiny pochází z roku 1992 a zasloužil by rozsáhlou novelu, neboť nereflektuje požadavky praxe, jako jsou různé živelné pohromy a havárie," dodal mluvčí krajského úřadu.

Velké spory o vlivu dálnice D11 na přírodu také vznikly v červenci 2017, kdy Děti Země podaly rozklad proti stavebnímu povolení pro dálnici v úseku Hradec Králové – Předměřice. Spor byl ukončen dohodou s ŘSD a Děti Země 5. září 2018 rozklad stáhly.

Ekohnutí ocenilo stavební úřad

Naproti tomu pochvalně se vyjádřila ekologická organizace o práci stavebního úřadu v Trutnově na územním rozhodnutí k dostavbě dálničního úseku z Trutnova na hranice s Polskem. Děti Země považují za velmi pozitivní a unikátní, že stavební úřad zveřejnil na webu města celou dokumentaci i vyjádření a závazná stanoviska úřadů.

V Královci se napojí česká dálnice D11 na polskou rychlostní silnici S3, vedoucí přes celé Polsko až k Baltskému moři.
Stavební úřad v Trutnově vydal územní rozhodnutí k dálnici D11 na hranici

Děti Země se do územního řízení přihlásily loni v červenci, podle nich ale nebylo nutné podávat ani námitky. „Zveřejnění všech podkladů na internetu si velmi ceníme a podle nás by to mělo být standardem pro všechna řízení probíhající veřejnou vyhláškou. Je to výhodné jak pro účastníky řízení, tak i pro stavební úřad, který se může věnovat žádosti a jejím podkladům. Navíc se snižuje riziko nějaké procesní chyby,“ ocenil předseda ekologického hnutí Miroslav Patrik.

Po analýze územního rozhodnutí se Děti Země rozhodly, že proti němu nepodají odvolání. „Nezjistili jsme žádné zásadní chyby či rozpory, takže nebyl žádný vážný důvod odvolání podávat. Zájmy ochrany přírody a životního prostředí jsou podle nás ošetřené dostatečně,“ řekl Miroslav Patrik.

Ministr dopravy Karel Havlíček chce přiblížit termíny otevření české i polské dálnice. "Potřebujeme postavit úsek Trutnov - státní hranice o několik let dříve," řekl.
Trutnov bude mít dálniční oddělení. Policisté potřebují nabrat nováčky