Zabýval se jimi stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem i projektanti dálnice z firmy SUDOP Praha. S Holubcem se dokonce v září sešli na jednání na městském úřadě ve Dvoře Králové ve snaze dosáhnout smírného řešení rozporů. Na vydání územního rozhodnutí stavebním úřadem ve Dvoře Králové nad Labem zareagoval Petr Holubec podáním odvolání. "Nebudu se k tomu vyjadřovat," odmítl bližší vysvětlení svého kroku.

Nelíbí se mu navržené řešení protihlukových stěn a cest pro techniku zemědělců, napadá i procesní pochybení při územním řízení. S Petrem Holubcem bude v nejbližších dnech jednat Ředitelství silnic a dálnic. S majitelem pozemků se chce podle mluvčího Jana Rýdla tento týden sejít a domluvit se, aby odvolání stáhl. ŘSD tuší, že jinak hrozí zdržení půl roku, možná i víc.

Mapka trasy D11 Jaroměř - Trutnov.Mapka trasy D11 Jaroměř - Trutnov.Zdroj: ŘSD

Námitky Petra Holubce v územním řízení se týkaly jeho nesouhlasu s umístěním stavby dálnice v katastrální území Brusnice, které je součástí obce Hajnice, hlukové zátěže a chybějícím protihlukovým opatřením, nedostatečným opatřením proti rozstřikům imisí, chybějícím přístupům na zemědělské pozemky, nedostatečného přístupu na pozemky při stavbě mostu, umístění migrační propusti, odtoku ze sedimentační nádrže a retenční nádrže, nedostatečné ochrany prameniště Hajnického potoka.

Doprava v Choustníkově Hradišti na hlavním tahu z Trutnova do Hradce Králové.
Úleva pro stavbu D11. Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Hajnice odvolání nepodají

"Soukromé vlastnictví je nedotknutelné a znehodnocování pozemků mimo vlastní zábor dálnice nepřijatelné," uvedl například v jedné z námitek. Poukazoval na znehodnocení pozemků, které budou zamořené hlukem.

Stavební úřad na to v územním rozhodnutí reagoval takto: "Soukromé vlastnictví je sice nedotknutelné, nicméně v daném případě se jedná o veřejně prospěšnou stavbu, kdy tato právě z důvodu veřejné prospěšnosti má právo soukromé vlastnictví omezit. Pokud by tomu tak nebylo, nebylo by možné takové stavby vůbec zrealizovat."

Dálniční úsek D11 z Hradce Králové do Jaroměře bude otevřený již zanedlouho, v polovině prosince se po něm poprvé projedou řidiči.
D11 do Trutnova má zelenou, dvorský stavební úřad vydal územní rozhodnutí

Námitky podaly v územním řízení další čtyři fyzické osoby a tři obce: Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Hajnice. Nikdo z nich odvolání po vydání územního rozhodnutí nepodal. "Odvolání jsme nepodávali. U nás územní rozhodnutí proběhlo zcela hladce," řekl před Vánocemi starosta Hajnice Petr Červený.

Námitky nepodávala ani starostka Kocbeří Eva Rezková. "V územním rozhodnutí mě logicky zajímaly odpovědi na naše připomínky. Některé vypořádané byly, některé budou vypořádané v dalších krocích. Jednání s ŘSD probíhají dál. Snažím se dál na situaci, která zasáhne naši obec, upozorňovat. V dalším kroku, při stavebním řízení, něco málo napíšeme," uvedla Rezková.

Starostka Kocbeří Eva Rezková u leteckého snímku podkrkonošské vesnice, kde žije 520 obyvatel.
Starostka Kocbeří Rezková: Nikdy jsme nebyli proti tomu, aby se stavěla dálnice

"Stavba dálnice je opravdu důležitá, proto jsme nezvolili způsob odvolání proti územnímu rozhodnutí, ale návrat k jednacímu stolu a řešení situace s ŘSD a případně krajem. Je patrná snaha dohodnout se a vyjednat řešení," vysvětlil postoj Choustníkova Hradiště starosta Jan Vogl. Obec podala v územním řízení pět námitek.

"Byly nám podrobně vysvětleny a popsány. Konkrétně se týkají především očekávané extrémní dopravní vytíženosti na silnici I/37 a mostního objektu, který má vzniknout v obci jako vynucená investice při stavbě dálnice. Měl by připadnout do vlastnictví obce, ale ta si ho nemůže vzít do svého majetku, protože by to byla příliš nákladná investice na údržbu a opravu," upřesnil Jan Vogl.

Doprava v Kocbeřích na hlavním tahu z Trutnova do Hradce Králové.
Kocbeře, Choustníkovo Hradiště a Hajnice podaly námitky kvůli dálnici D11

Dálniční úsek Jaroměř - Trutnov naváže na nedávno otevřený úsek Hradec Králové - Jaroměř. Trasa měří 19 630 metrů, její vybudování má stát 12 miliard korun. Během stavby vznikne jeden tunel na Výšince, mimoúrovňové křižovatky v Choustníkově Hradišti a Kocbeřích, oboustranná odpočívka v Brusnici (část obce Hajnice) s parkovacími místy a toaletami, sedmnáct protihlukových stěn o celkové délce 12 kilometrů, osmnáct mostů na dálnici, šest mostů nad dálnicí, jeden ekodukt a jeden podchod.

Aktuálně na trase budoucí dálnice probíhají práce na projektu záchranného archeologického výzkumu, ŘSD provedlo soutěž na zhotovitele doplňkového geotechnického průzkumu včetně dohledu.

Tunel Kamenný vrch vznikne u Výšinky v lese za motorestem. Levý tubus bude dlouhý 780 metrů, pravý 756 metrů.
U Výšinky vyroste téměř kilometrový dálniční tunel

NÁMITKY PETRA HOLUBCE V ÚZEMNÍM ŘÍZENÍ (výňatek z územního rozhodnutí, které vydal stavební úřad ve Dvoře Králové nad Labem 26. listopadu 2021)

1) Namítám a nesouhlasím s umístěním stavby na pozemcích v katastrálním území Brusnice v mém vlastnictví. Stavba způsobí odejmutí mého vlastnického práva k částem pozemků dotčených stavbou a zbylé části a sousední pozemky znehodnotí. Stavba znehodnotí mé pozemky imisemi z dopravy, hlukem, omezením užívání a hospodaření. Vznikem ochranného pásma podél dálnice bude omezeno vlastnické právo k nakládáním s těmito částmi pozemků, které ochranné pásmo dálnice protne.

2) Námitka proti chybějícím protihlukovým opatřením v místě mezi km 127,5 až 129,3 po pravé straně. V těchto místech bude dálnice na náspu a směrem k obci není plánována žádná protihluková bariéra. Uvedením dálnice do provozu bude navýšena hluková zátěž v pásmu podél dálnice i v širším okolí.

3) Námitka proti nedostatečným opatřením proti rozstřiku imisí způsobených z dopravy na pozemky v blízkosti dálnice, zejména na pozemky v mém vlastnictví v katastrálním území Brusnice. Rozstřik z dálnice bude ovlivňovat kvalitu půdy v její blízkosti.

4) Námitka na chybějící obslužnou komunikaci v katastrálním území Brusnice od km 127,8 směrem na severovýchod. Stavba přetne pozemky v mém vlastnictví i pozemky okolních vlastníků či uživatelů, které se stanou obtížně obhospodařovatelné, protože nebude možné při obhospodařování přejíždět jen přes vlastní pozemky, ale bude nutno přejíždět po cizích pozemcích, abychom se dostali k těm svým a budeme nuceni využívat obhospodařovaných pozemků k přejezdům.

5) Námitka proti nedostatečně zajištěnému přístupu při stavbě mostního objektu a přeložky cesty ze silnice I/37 po polní cestě u Tadeášových domků na pozemky v mém vlastnictví. Domnívám se, že při stavbě mostního objektu se stavbou nebude moci projíždět po stávající polní cestě, která bude posléze nahrazena přeložkou cesty.

6) Námitka proti umístění migrační propusti v km 129,200 dálnice. Migrační propust je vedena na mé pozemky. Výstavbou dálnice bude zamezeno volnému pohybu zvěře, která tak nebude přirozeně rozptýlená. V místě propusti, při migraci pod dálnicí, bude v tomto místě docházet k větší koncentraci zvěře, která bude více ničit úrodu, a to zejména na nejbližších pozemcích, které jsou v mém vlastnictví.

7) Námitka proti odtoku bezpečnostního přepadu ze sedimentační nádrže a retenční nádrže a nedostatečnému předčištění dešťových vod kontaminovaných vlivem dopravy a údržby dálnice. Bezpečnostní přepad je sveden do Hajnického potoka. Tím může dojít k znečištění tohoto vodního toku imisemi z dopravy a posypových materiálů z dálnice.

8) Námitka proti nedostatečné ochraně a zničení přirozeného biotopu prameniště Hajnického potoka a přilehlé mokřadní louky v katastrálním území Horní Žďár.