Kniha navazuje na předchozí díl, který se zaměřil na botaniku, zoologii a pro zdejší chráněnou krajinnou oblast tak typická rašeliniště. První díl popisuje geologii, vodní hospodářství a počasí, ale také mapy, administrativní členění a dění kolem hranice, na níž nebyla o dramatické situace nouze.

Třetí kniha 
je dílem stovky lidí

Třetí díl sestavila téměř stovka odborníků. Shrnuje vývoj ochrany přírody a zachycuje současný stav všech chráněných lokalit. Zvláštní kapitoly jsou věnovány Natuře 2000, ptačí oblasti Jizerské hory, územním systémům ekologické stability, ochraně krajinného rázu, památným stromům a významným krajinným prvkům. Z opatření na podporu ohrožených živočichů jmenujme např. vyvěšování budek pro hnízdění dravců, sov a pěvců, transfer obojživelníků a mravenců, ochranu zimovišť netopýrů, revitalizaci toků, stavbu rybích přechodů a také úsilí zachovat příhodné biotopy pro tetřívka, který začíná z hor pomalu mizet.

Další část knihy pojednává o ekologické výchově a práci neziskových organizací a dobrovolných ochránců přírody. Oddíl o lesním hospodářství shrnuje vývoj lesnictví od středověku přes osvícenecké snahy o rozumné využívání lesního bohatství tak, aby se skoncovalo s jeho neřízeným devastováním a zároveň byly zaručeny trvalé výnosy, až po dnešní moderní metody. Těžba a zpracování dřeva je zastoupena kapitolami o vývoji technologií práce v lesích a s tím spojené lesní dopravní síti. Podrobně jsou zpracovány nejznámější cesty jako Viničná, Štolpišská a Kozí stezka.

Mnohé řádky patří
výrobkům ze dřeva

Součástí objemné publikace je cenný přehled téměř všech pil, které v regionu pracovaly a pracují a medailonky některých dřevozpracujících podniků, mezi nimiž zaujímá přední místo světoznámá firma Detoa v Jiřetíně pod Bukovou. Nechybí ani domácká výroba drobných dřevěných předmětů tak typická pro Hejnice nebo Paseky nad Jizerou.

Ke kapitole o papírnách je přiřazen medailonek Ferdinandova, zvaného v počátcích „papírová víska", protože právě papírnická výroba mu vdechla život. V oddíle o lovu a myslivosti se dočteme mj. o starých čihařích, loveckých pobytech kancléře prezidenta republiky na Nové Louce, loveckých chatách, významných trofejích, mysliveckých uniformách i o chovu kožešinových zvířat a sportovním rybářství. Poslední oddíl je věnován zemědělskému vy-užívání krajiny se zaměřením na louky a pastviny.

Pohoří je pojato komplexně, včetně polské části. Kromě odborných informací, z nichž mnohé jsou publikovány vůbec poprvé, zde je i mnoho kapitol, které jistě osloví i ty čtenáře, pro něž není přírodověda hlavním předmětem zájmu. Namátkou jmenujme pověsti o kouzelné moci stromů, legendy o pytlácích a čarostřelcích, přehled jizerskohorských pomníčků s některými nově objevenými detaily, historické uniformy lesníků, výrobu rychnovských krabiček, nebo historii unikátní výzdoby staré oldřichovské hrázděnky, která nyní slouží ekologické výchově.

Více než 250 kapitol je zárukou, že si každý přijde na své. Chybět nemohou ani velké reprodukce oblíbených leteckých snímků. Křest knihy proběhl v libereckém Experimentálním studiu. Celobarevná publikace má 528 stran, na 1 400 reprodukcí. Vydalo ji liberecké nakladatelství RK Romana Karpaše.

(njt)