I v letošním roce mohou zájemci v Krkonoších žádat o finanční příspěvek na péči o trvalé travní porosty z Programu péče o krajinu.

Podpora na porosty do 5 hektarů

„Příspěvek je možné obdržet na luční porosty o výměře 0,4 až 5 hektarů. Uzávěrka příjmu žádostí je 31. května. Z důvodu urychlení administrativy těchto příspěvků budou v letošním roce zavedeny zásadní změny," upozorňuje mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Louky, o které hospodáři pečují se zmíněným příspěvkem, musí být zakreslené do elektronického geografického systému (podkladových map) na Správě KRNAP, namísto do snímku katastrální mapy. „Nově se bude zakreslovat pouze obhospodařovaná plocha. Ze zákresu bude vypočítána výměra, na kterou lze dostat příspěvek," vysvětluje mluvčí.

Žadatelé, jimž byl přiznán příspěvek v roce 2013, obdrží předvyplněné formuláře se zákresem do mapy poštou. Vše zkontrolují, podepíší a zašlou zpět na Správu KRNAP. V případě nejasností je nutné kontaktovat odpovědného pracovníka. Stávající žadatelé by měli své formuláře obdržet do konce dubna. „Noví žadatelé nebo ti, kterým byl v loňském roce příspěvek zamítnut, musejí nejdříve navštívit Správu KRNAP, kde vytvoří s odpovědným pracovníkem zákres obhospodařované plochy, na kterou budou žádat o příspěvek. Nové žádosti budeme přijímat od 1. dubna do 31. května. Ale návštěvy je nutné předem telefonicky objednat," dodává Radek Drahný.

Udělování příspěvku se bude řídit Podmínkami pro udělení finančního příspěvku na péči o trvalé travní porosty na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Zde jsou veškeré změny a pravidla podrobně popsány. Dokument je závazný pro žadatele i pro Správu KRNAP. K dispozici bude na webových stránkách Správy KRNAP a na územních pracovištích Správy KRNAP. K dispozici ho budou mít i obecní úřady. Každý žadatel je povinen se s podmínkami seznámit.

Dělení peněz 
na hektary luk

„Výše příspěvku na posekané a sklizené pozemky bude určena jako podíl přidělených finančních prostředků a počtu hektarů travních porostů, zjištěných na základě přijatých žádostí," uzavírá mluvčí Radek Drahný.