Zásah spočíval v přehrazení proudné části koryta řeky Úpy a odklonu prakticky veškerého jejího průtoku do okrajové části jezu, kde byl soustředěn do výrazně užšího paprsku, který ústil zpět do stávajícího koryta z boku pod kosým úhlem. „Jez se přitom nachází v úseku řeky, který je biotopem pro zvláště chráněné živočichy, což bylo firmě provádějící opravu jezu známo. Přesto ale společnost bez důvodu předpokládala, že k provádění zásahů nepotřebuje povolení orgánů ochrany přírody,“ vysvětlil ředitel Oblastního inspektorátu Hradec Králové Lukáš Trávníček.

Svou činností firma v lokálním měřítku narušila ekologicko-stabilizační funkce dotčeného úseku vodního toku a současně škodlivě zasáhla do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů živočichů jako je mihule potoční, střevle potoční, vranka obecná a mník jednovousý. Z odborného posouzení, které Česká inspekce životního prostředí zadala u Agentury ochrany přírody a krajiny, jednoznačně vyplynulo několik negativních důsledků provedených zásahů. Jednalo se jednak o odplavení místních říčních sedimentů a jejich odnosu dále po toku, což narušilo biotopy zdejšího rybího společenstva, jednak o umístění pískem plněných vaků přehrazujících koryto do míst s výskytem vranek obecných a mihulí potočních, což přinejmenším snížilo jejich úkrytové možnosti, a v neposlední řadě také o akceleraci hloubkové eroze koryta na výtoku z jezu, která narušila ekologicko-stabilizační funkce dotčeného úseku řeky.

Vzhledem k tomu, že ke škodlivému zásahu do biotopu chráněných živočichů i do významného krajinného prvku došlo na relativně malé ploše, povětšinou v minulosti uměle vybudované, jeví se dopad takových zásahů jako lokální. „Inspekce však na druhou stranu nemohla přehlédnout skutečnost, že pokutovaná společnost měla povědomí o přítomnosti zvláště chráněných živočichů v dané lokalitě a jejich zákonné ochraně a že si rovněž jako profesionál, který se zabývá projektováním a stavbami vodních elektráren, měla být vědoma ochrany vodních toků podle zákona o ochraně přírody a krajiny,“ zdůraznil ředitel Trávníček.

Firma se proti rozhodnutí inspekce neodvolala a uložená pokuta nabyla právní moci 12. dubna 2023. V souvislosti se spácháním více přestupků mohla sankce dosahovat až do výše milionu a půl korun.