Od pondělí do pátku mohou lidé odnášet věci na parkoviště u městského úřadu, ke kotelně Na Pilíři a k prodejně v Bobru. Následující týden, od 13. do 17 října, budou kontejnery u Národního domu a u nádraží. „Lidé se mohou při podzimním úklidu zdarma zbavit například starého nábytku, matrací, koberců či lina, “ upřesnil místostarosta Jaroslav Venhauer.

Nebezpečný odpad, jako jsou baterie, lednice, televize a podobně sem však nepatří. Těm je určen speciální svoz, který je zajišťován každou první sobotu v sudém měsíci. „To vychází na tento víkend. První zastávka nákladního automobilu je od 8 do 8.30 hodin v Prkenném Dole u kapličky, odtud pokračuje ke kotelně Na Pilíři, k Národnímu domu, do ulice B. Němcové a končí v Bobru,“ doplnil Venhauer.

Proč třídit odpady? Jak třídit odpady? Jak se to dotýká každého z nás?

Město má ze zákona povinnost zajistit sběr, odvoz a třídění komunálního odpadu (tj. veškerého odpadu vzniklého na území města s vyjímkou odpadů vznikajících u podnikatelských subjektů). V našem městě se zajišťuje svoz komunálního odpadu (popelnice nebo kontejnery), tříděného odpadu (kontejnery na papír, sklo, plasty), nebezpečného odpadu (pravidelný mobilní svoz vždy první sobotu v sudém měsíci) a velkoobjemového odpadu (jarní a podzimní svoz ve zveřejněném termínu). K tomu je nutno dále zahrnout likvidaci černých skládek a pravidelný úklid kolem kontejnerů a vývoz odpadkových košů 2x týdně (pondělí a pátek).

Každý občan s trvalým pobytem je povinen městu platit poplatky za odvoz a likvidaci odpadů. Může nějak ovlivnit výši těchto poplatků? Částečně ano. Za uložení netříděného odpadu a za jeho odvoz musí město platit, za tříděný odpad však finanční prostředky získává, platí jen za odvoz. Důsledným tříděním odpadů může tedy každý z nás ovlivnit výši poplatků, které platíme městu. Pokud vyhodíme odpad na černou skládku, musí město vynaložit prostředky na jeho likvidaci a opět se to projeví na výši poplatků.

Prošlé léky či zbylé zásoby nevyužívaných léků lze odkládat přímo v lékárně. V obchodech, které prodávají primární články (baterie všech typů) a nové elektrospotřebiče s účtovaným recyklačním poplatkem, mají uloženou povinnost zpětného odběru vysloužilých výrobků.

Velkým a nebezpečným nešvarem je v našem městě pálení odpadků v kamnech a ohništích. Zvláště spalováním gumových materiálů a plastů (lahví, igelitových sáčků apod.) vznikají látky, které patří mezi nejnebezpečnější jedy vůbec (např. dioxiny apod.). I když nejsou vidět, zamořují ovzduší, usazují se na povrchu a velmi snadno se vstřebávají v organismech (v rostlinách, ve tkáních zvířat a nejvíce v lidských orgánech) a jsou velmi nebezpečné pro naše zdraví (výrazné zvýšení rizika rakoviny, poškození plodu, genetické vady apod.). Navíc je pálení porušením zákona o ochraně přírody a je postižitelné vysokými pokutami. Při dnešním systému likvidace odpadů ve městě je tedy toto počínání velice nezodpovědné, bezohledné, hloupé a naprosto zbytečné.

Upozornění pro podnikatele, živnostníky a majitele provozoven

Městský systém svozu komunálního odpadu a sběrných kontejnerů pro recyklaci papíru, plastů, tetrapaku a skla je určen občanům města s trvalým pobytem, nikoliv osobám ve městě podnikajícím.

Podnikatel, jakožto původce odpadů je povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i sebemenšími, bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů. Své odpady smí odevzdávat pouze osobám oprávněným k nakládání s nimi a kdykoliv při kontrole oprávněnými orgány musí prokázat, jakým způsobem se svými odpady naložil (např. předložit Smlouvu na odstraňování odpadu). Vyhláška města Žacléř o nakládání s odpady se nebrání i jinému řešení pro podnikatele, ale pouze na základě smluvního vztahu.

V poslední době na sběrných místech způsobují nejvíce problémů odkládané obaly z místních prodejen a pohostinských zařízení. Ve velké míře i mimo již zaplněné kontejnery. Navíc jsou k těmto kontejnerům odkládány i věci, které sem nepatří (naposledy například dvoje akumulační kamna na náměstí). Pokud podnikatel - původce odpadu poruší některou ze svých povinností nebo využívá systém obce pro nakládání s odpady, vystavuje se nebezpečí postihu. Obecní úřad může uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nemá zajištěné využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech, pokutu ve výši do 300 000 Kč.

Tříděný odpad (sklo, papír, plasty):
Umístění stacionárních kontejnerů:
- sídliště B. Němcové - u prodejny potravin Rýchorka
- u Základní školy Žacléř - pod školní družinou
- u Národního domu - Revoluční
- u Koloniálu pana Vícha – K.H. Borovského
- Rýchorské náměstí - u trafiky paní Ježkové
- Na Pilíři - naproti bývalé kotelně DMH
- Bobr – u bývalé prodejny Jednoty

Svoz kontejnerů – četnost:
Sklo – výzva pracovníka města nebo TS
Papír – 1 x týdně - pátek
Plasty – 1 x týdně – úterý nebo středa

Kontejnery na sklo

Vše vymyté, aby nedocházelo ke hnití zbytků obsahu. Vhodné je obaly zbavit papírových etiket.
Vhazovat: Nevhazovat:
- bílé nebo barevné sklo
- sklenice
- odzátkované lahve
- střepy,..... - keramiku, porcelán
- uzávěry lahví
- drátované sklo, zrcadla
- zářivky, žárovky
- zbytky kovových uzávěr

Kontejnery na papír

Vhazovat Nevhazovat:
- noviny
- časopisy
- knihy bez vazby,
- sešity
- počítačové papíry
- kartony, lepenka
- papírové sáčky - voskovaný papír, pauzák, omyvatelný a tvrzený papír
- použité hygienické potřeby, dětské plenkové kalhotky a hygienicky závadný papír
- papír kombinovaný s kovovou či plastovou fólií (nápojové krabice tzv. tetrapaky, sáčky od polévek v prášku, …) a jiný potažený papír
- dehtovaný a asfaltovaný papír
- papír umaštěný a znečištěný potravinami, lepidlem,.....
- pytle vyztužené plastem, pytle od chemikálií a od cementu
- bezdřevý papír (pergamen), vazby knih

Kontejnery na plasty

Vše vymyté, aby nedocházelo ke hnití zbytků obsahu. Vhodné je obaly zbavit papírových etiket. Pro hospodárné využívání kontejnerů, které přispívá ke snížení nákladů spojených s likvidací odpadu, je nutné vhazované předměty, především obaly, řádně sešlápnout. Nově lze do plastů vhazovat i tetrapakové obaly (nápojový karton – nepatří do papíru), je to další sbíraná složka.

Vhazovat: Nevhazovat:
- plasty teplem tvárné
- duté plastové předměty jako jsou lahve a kanystry od nápojů, pochutin, potravin, kosmetických přípravků, pracích, čistících a avivážních prostředků, přípravků bytové chemie
- kelímky, vědra, nádoby a nejrůznější stolní a kuchyňské náčiní z plastů
- plastové části hraček, domácích spotřebičů a nejrůznějších výrobků, dále
- části obalů a výrobky z pěnového polystyrenu
- foliové materiály jako jsou odnosné tašky, sáčky od mléka, igelitové tašky, pytle, sáčky, obalové fólie - obaly od nebezpečných látek (pytle od hnojiv apod.)
- podlahové krytiny, plastové tapety, novodurové trubky a textilie všech druhů
- pěnové materiály (kromě pěnového polystyrenu) jako je molitan nebo pryž
- odpadové trubky z PVC a všechny ostatní výrobky z tohoto materiálu
- elektrické kabely a plastové díly s kovovými částicemi
- další předměty jako videokazety, skelné lamináty, bakelit, pneumatiky, izolace el. kabelů,…
- výrobky z pryže, tetrapakové obaly od nápojů (např. džusů, krabicového mléka) a všechny ostatní neplastové předměty
- plastové lahve od oleje včetně potravinářského

Velkoobjemový odpad

Sváží se na jaře a na podzim dle vyhlášení města, kontejnery vždy umístěny v ulici Na Pilíři, u bývalého Texlenu, u vlakového nádraží, u Městského úřadu a v Bobru. Není určen pro komponenty od automobilů, které jsou vesměs nebezpečné odpady a mají je likvidovat servisy a autoopravny. Dále jsou vyřazeny keramické mísy a umývadla, které likvidují instalatérské firmy. Také by se tam neměla objevit drobná elektronika (rádia, videopřehrávače, počítače, rádia, mobily, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, discmany nebo MP3 přehrávače) a bílá technika (pračky, sporáky, bojlery, myčky, ..), to vše se likviduje přes zpětný odběr elektrozařízení přímo u prodejce, u kterého nakupujete nové zboží a v ceně platíte navíc recyklační poplatek. Případný kovový šrot zanechte vedle kontejneru, bude odvezen zvlášť.

Vhazovat: Nevhazovat:
- nábytek (skříně, postele, stoly, židle, křesla)
- koberce, linolea, matrace
- pneumatiky z os. vozidla max. však 4 ks
- stavební odpad (suť, zdivo, stavební materiály)
- pneumatiky z nákladního vozidla
- zdravotní keramika (umyvadla, toalety, jiná zdravotní keramika)
- pneumatiky z nákladního vozidla max. 4
- televizory, počítačové monitory
- chladničky, mrazáky
- autobaterie
- elektrotechnika (videopřehrávače, počítače, rádia, mobily, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, discmany nebo MP3 přehrávače
- kovový odpad (motory, ocelové profily, plechy, kola, části autovraků, dřezy, kovové vany)
- bílá technika (pračky, myčky, sporáky, bojlery)
- jiné nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady

Sváží se vždy první sobotu v sudém měsíci, svozy jsou vždy oznámeny na plakátech, v místním rozhlase a v kabelové televizi nebo omezeně i SMS upozorněním.
Stanoviště - místa pravidelného mobilního svozu NO:
8 - 8,30 hospoda Prkenný Důl
8,30 – 9,30 kotelna Pilíř
9,30 - 10,00 Národní dům
10 - 11,00 B. Němcové
11 - 11,30 prodejna Bobr

Mezi tyto odpady patří např.:
- olejové akumulátory, olejové filtry
- rozpouštědla, kyseliny, zásady
- odmašťovací přípravky , těkavé látky
- fotochemikálie
- pesticidy a jiné přípravky používané v zemědělství
- zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
- baterie a akumulátory všeho druhu, monočlánky
- tiskařské barvy, tonery, inkousty do tiskáren, staré nátěrové hmoty, mořidla, laky
- lepidla, pryskyřice
- léčiva (prášky, masti, tinktury)
- zdravotnický materiál (znečistěné obvazy, injekční stříkačky a jehly, jednorázové vyšetřovací pomůcky, obaly z odebíraných nebo kultivovaných vzorků)
- obrazovková zařízení (televizory, počítačové monitory, herní displeje)
- mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač, monitoty od PC, televizory…
- Chlazení - chladničky, mrazničky a jejich kombinace…
- Velké spotřebiče - pračky, sušičky, myčky, sporáky, velké ventilátory apod. 75
- Střední spotřebiče - vysavač, varná deska, mikrovlnná trouba, odsavač, pračky do 30 kg…
- Malé spotřebiče - žehličky, topinkovače, fritovací hrnce, elektrické nože, váhy, malé ventilátory, mlýnky, kávovary, fény, holící strojky, kulmy, elektrické zubní kartáčky, masážní strojky, pily, sekačky, šicí stroje, ruční akumulátorové vysavače, hodinky nad 100 g…
- Nářadí a nástroje vrtačky, pily, brusky, frézy, pájky, čerpadla…
- Zahrada sekačky, křovinořezy, nůžky na živý plot…

Automobily – vraky a povinnosti

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou určeni ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků. Autorizované osoby převezmou a vydají „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků". S tímto dokladem pak již můžete vozidlo odhlásit z evidence motorových vozidel. Jsou to vesměs nebezpečné odpady, které mají likvidovat autorizované servisy a autoopravny.

Vlastník vozidla, před jeho předáním k likvidaci, je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

Zpětný odběr elektrozařízení a léčiv u prodejců

Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží.
Dále je povinen umožnit spotřebiteli odevzdat při nákupu elektrozařízení ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nového elektrozařízení a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

- vybité alkalické články a akkumulátorky (vesměs baterie) můžete odevzdat u svého prodejce
- léčiva (prášky, masti, tinktury)
- elektrotechnika (videopřehrávače, počítače, monitory, rádia)
- bílá technika (pračky, myčky, sporáky, bojlery, lednice)
- počítače
- mobil, kalkulačku, telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3 přehrávač
Individuelní potřeby nad rámec systému
Individuelně lze pro svou potřebu objednat i přistavení kontejneru na místo dle potřeby (např. Transport Trutnov - 499 811 971). Platíte za uložení odpadu na skládce dle zařazení odpadu, hmotnosti a vlastní přepravu kontejneru na skládku.

Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:
• Elektrowin ( - domácí elektrospotřebiče)
• ASEKOL (elektronika, IT)
• REMA (elektronika, IT technika)
• EKOLAMP (osvětlovací technika)
• ECOBAT (baterie)

Čistota města je v věcí nás všech. Záleží jen na nás, zda budeme chodit po čistých ulicích, nebo šlapat po odhozených papírech, nedopalcích cigaret či psích exkrementech.