Panelů je více než osmdesát a mají informovat procházející návštěvníky o tom, že se pohybují po území s výskytem vzácných, a zákonem chráněných druhů ptáků. Povinnost vyhlásit, vymezit a chránit takové oblasti je dána právními normami Evropské unie.

Ptačí oblast Krkonoše je jednou z 39 lokalit, které byly v rámci soustavy Natura 2000 v Česku dosud vyhlášeny. Zahrnuje na ploše 40 907 ha celý Krkonošský národní park a vybrané části jeho ochranného pásma. Předmětem ochrany je tu celkem sedm druhů ptáků, významných z pohledu Evropské unie – čáp černý, tetřívek obecný, chřástal polní, sýc rousný, datel černý, slavík modráček tundrový a lejsek malý.

Kromě nich se však v celých Krkonoších vyskytuje dalších 48 druhů (31 hnízdících a 17 migrujících), zařazených v evropské směrnici o ptácích. Ochrana se vztahuje i na biotopy, kde tito ptáci hnízdí, s cílem zachovat podmínky pro bezproblémové přežívání jejich populací. Pět ze sedmi uvedených druhů ptáků je vázáno na les. Správa KRNAP proto v lesích upravila plány hospodaření s ohledem na hnízdní nároky ptáků.

Například v době hnízdění čápa černého nemůže být v okolí jeho hnízd prováděna těžba dřeva, která by jej rušila. V lesích jsou rovněž ve zvýšené míře ponechávány staré a duté stromy, ve kterých hnízdí datel černý, sýc rousný či lejsek malý. Udržováním volných ploch v odrůstajících mlazinách jsou podporována místa vhodná pro tok a hnízdění tetřívka obecného. Zemědělci hospodařící na krkonošských loukách jsou dotacemi motivováni k takové údržbě luk, která umožňuje úspěšné hnízdění chřástala polního. Poslední z evropsky významných druhů – slavík modráček tundrový – zatím bez zjevných problémů hnízdí na náhorních rašeliništích Krkonoš. Jeho ochraně by však pomohlo především omezení chovu koček na hřebenových horských boudách. Početnost izolované populace severských modráčků, hnízdících v ČR pouze v Krkonoších, je natolik nízká, že ulovení pouhých 2–3 párů znamená jejich úbytek o celých 10 %!

Ptačí oblast Krkonoše je jednou z 39 lokalit, které byly v rámci soustavy Natura 2000 v Česku dosud vyhlášeny.