Expertní skupina je nezávislý poradní orgán ředitele Správy KRNAP, jejímž cílem je vypracovat písemné stanovisko ve věci „Zajištění souladu rozvoje sjezdového lyžování na území KRNAP a jeho ochranného pásma se zájmy ochrany přírody“. Expertní skupina toto stanovisko, které bude sloužit jako podklad pro zpracovávaný Plán péče o KRNAP a jeho ochranného pásma, předá řediteli do 31. srpna 2008.

Konečné stanovisko bude obsahovat analýzu současného stavu i možného rozvoje obcí ve vztahu k aktivitám sjezdového lyžování s výčtem rizik, která tato řešení přinesou.

Postup pro zjištění objektivního závěru stanoviska bude probíhat v několika krocích. Každý člen skupiny bude pracovat ve větší míře samostatně s konzultacemi mezi jednotlivými členy a s pravidelným setkáváním všech členů, sporná místa se vyhodnotí pochůzkami v terénu. Expertní skupina se zaměří na analýzu 29 lokalit na území KRNAP a jeho ochranného pásma.

Ředitel Hřebačka bude využívat expertní skupinu jako poradní orgán i v budoucnu, a to v případě, že Správě KRNAP bude předložen rozsáhlý záměr, sporný z územního, ekologického nebo jiného hlediska, aby mohl být také objektivně posouzen.

Správa KRNAP nebude zveřejňovat jména členů expertní komise, aby jednotlivci nebyli vystaveni možnému ovlivňování, nátlaku či lobbyingu.