Situaci na silnicích, a to nejen v inkriminovaném úseku, detailně rozebírá a vysvětluje expert, dopravní inženýr Policie ČR v Trutnově Václav Javůrek. "V případě nehod zaviněných řidiči jde o obvyklé kombinace nedodržování maximální povolené rychlosti, nepřizpůsobení rychlosti stavebně technickému stavu komunikace nebo klimatickým podmínkám, nesprávný způsob jízdy, nesledování provozu a nesprávné předjíždění," popisuje Javůrek nejčastější prohřešky řidičů a objasňuje rovněž umístění nových dopravních značek mezi Stříteží a Výšinkou kvůli zdivočelému stádu krav.

Z dat, které má Deník k dispozici, vyplývá, že nejčastějším místem dopravních nehod v posledních dvou letech jsou Kocbeře na silnici I/37. Proč je podle vás toto místo tak kritické?

Silnice I/37 je v našem okrese nejvytíženější silnice z hlediska intenzity provozu, pokud nepočítáme průjezdní úseky ve velkých městech, kde významně navyšuje intenzitu provozu místní doprava. Na rozdíl od jiných silnic I. třídy v okrese Trutnov je navíc její významná část vedena v úsecích mimo obec. Tudíž se na ní pohybují vozidla ve vyšších rychlostech. K tomuto faktoru se přidává situace se složitějším směrovým a zejména výškovým vedením trasy. Nejen na úseku mezi obcemi Střítež a Kocbeře, ale prakticky na celé trase silnice I/37 v našem okrese není mnoho úseků vhodných pro bezpečné předjíždění pomalu jedoucích vozidel.

Hrají roli i další faktory?

Významnou část nehod na této silnici tvoří srážky se zvěří. To je způsobeno právě kombinací vyšších rychlostí jízdy vozidel a vedením trasy lesními úseky, nebo po jejich okrajích. Další negativní skutečností je nevyhovující uspořádání křižovatek nejen v úseku Kocbeře - Střítež. Stykové křižovatky jsou řešeny bez odbočovacích a připojovacích pruhů. Některé pak i s nevyhovujícím rozhledem, který musí být řešen snížením rychlosti na hlavní komunikaci. V neposlední řadě hraje roli absence zpevněné krajnice v tomto úseku, která nedovolí řidičům manévrovat v krizových situacích a zabránit nehodám. Za velmi nebezpečnou skutečnost pak považujeme u sjezdů na pole a lesní cesty existenci propustků s kolmými čely. Pokud sečteme uvedené problémy, s ohledem na význam silnice I/37 nevyhovující stavebně technické parametry a přidáme tendenci řidičů k porušování maximální povolené rychlosti, nesprávné předjíždění, nesledování provozu a nedodržování bezpečného odstupu vozidel, dostáváme výsledek v podobě zvýšení nehodovosti.

Jde tedy podle vašich zkušeností o dlouhodobý problém než výjimečný?

Jedná se o dlouhodobý problém, který narůstá v kombinaci zvyšující se intenzity provozu a neochotou zlepšovat parametry silnice I/37 ze strany jejího správce, tedy Ředitelství silnic a dálnic při rekonstrukcích. Policie bohužel nemůže správcům komunikací takové úpravy přikázat. Tato pravomoc leží zejména v rukou příslušných silničních správních úřadů na úrovni krajů a obcí s rozšířenou působností.

Může podle vás přinést zlepšení situace vybudování dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem?

Vybudování dálnice D11 mezi Jaroměří a Trutnovem zcela zásadně zlepší současnou situaci. Bohužel, do vybudování tohoto úseku zůstává ještě velmi dlouhá doba. V následujících letech se velmi obáváme výrazného zhoršení již nyní problematické situace, v souvislosti s dokončením polské dálnice S3. Přestože zástupci dopravní služby Policie ČR již několik let upozorňují na stávající problémy a hrozící nebezpečí, dosud nebyly učiněny téměř žádné zásadní kroky pro odvrácení velmi závažné situace v bezpečnosti a plynulosti provozu nejen na silnici I/37, ale také na silnici I/16 v úseku Trutnov - Královec. Je nutné si uvědomit, že stávající trasa silnic I/37 a I/16 ve směru budoucí dálnice D11 se stane alternativní trasou v případě uzavírek dálnice D11. Například v případě závažných nehod, nesjízdnosti, nebo v průběhu oprav dálnice. Zásadní změny na tomto úseku tak bude nezbytné provést bez ohledu na budoucí existenci dálnice.

Zvýšila se rizikovost úseku mezi Stříteží a Kocbeřemi v souvislosti s divokým stádem krav, kvůli kterému se stalo v poslední době několik nehod?

K navýšení rizika došlo, ale je třeba říci, že již v předchozí době byl daný úsek problematický z pohledu srážek se zvěří, které se nedaří významněji omezit ani použitím technických opatření.

Byl to důvod, proč se na úseku Střítež - Výšinka objevily nové dopravní značky s omezením rychlosti na 50 km/h mimo obec od 20 do 6 hodin?

Ano, důvodem pro dané omezení byla právě situace s nezabezpečeným stádem. Je třeba si uvědomit, že v případě domácího skotu jde o zvířata mnohem vyšších hmotností, která se pohybují v daném okamžiku na daném místě v mnohem větším počtu, než obvykle sražená, zejména srnčí zvěř. Časové omezení pak bylo zvoleno jako kompromis, s ohledem k proběhlým střetům zejména za snížené viditelnosti.

Která tři konkrétní místa byste jako dopravní policisté označili za dlouhodobě nejrizikovější na silnicích Trutnovska?

Problematické v našem okrese jsou spíše konkrétní úseky silnic I. třídy a významných silnic II. třídy. Takové, které obsahují totožné problémy ve stavebně technickém uspořádání, jako jsem popsal u silnice I/37. Mezi nejrizikovější místa bych zařadil křižovatky na silnicích I. třídy v úsecích mimo obec. Na silnici I/37 jde o připojení silnic do Studence, Horního Žďáru, Hajnice a Kohoutova. Na silnici I/14 u Trutnova pak křižovatka se silnicí vedoucí od Žacléře v Kalné Vodě a přímo na ni navazující úseky. Na tomto místě očekáváme výrazné zhoršení situace v souvislosti s nárůstem provozu po dokončení polské dálnice S3. Určitě je třeba také uvést nebezpečí dané absencí chodníků v mnoha průjezdních úsecích silnic I. a II. třídy obcemi.

Kolik úmrtí jste zaznamenali na silnicích Trutnovska v loňském a letošním roce?

V loňském roce jsme zaznamenali čtyři smrtelné nehody, z toho dvě právě na silnici I/37. V letošním roce jsme dosud neřešili žádnou smrtelnou dopravní nehodu.