„Dosavadnímu tajemníkovi Ondřeji Kudrnáči bych chtěl velmi poděkovat za jeho mnohdy nelehkou práci, kterou v uplynulých letech pro městský úřad vykonal. Novému tajemníkovi přeji především hodně štěstí. Jedná se o velmi zkušeného pracovníka s dlouholetou praxí na městském úřadě, tedy se znalostí prostředí a také příslušných právních předpisů. Věřím, že pod jeho vedením bude městský úřad nadále prosperovat,“ uvedl starosta města Jan Jarolím.

Podle zákona o obcích tajemníka městského úřadu jmenuje a odvolává starosta, a to se souhlasem ředitele příslušného krajského úřadu. Proto byla k výběrovému řízení přizvána také Ivana Křečková, ředitelka Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Ta nebyla členkou pětičlenné výběrové komise, ale byla pouze přizvána z titulu následného udílení souhlasu se jmenováním tajemníka, který mimo jiné odpovídá za výkon tzv. přenesené působnosti (státní správy), jehož garantem na území kraje je zejména krajský úřad. „Výběrové řízení vyhlašuje v souladu se zákonem o úřednících územních samosprávných celků starosta města, který též jmenuje předsedu a členy výběrové komise. Podle zákona pak musí být alespoň jedna třetina členů komise úředníky územního samosprávného celku, který výběrové řízení vyhlásil. Povinností komise je projednat a prostudovat podané přihlášky a určit pořadí uchazečů (případně i na základě pohovorů), z nichž vybírá nového tajemníka starosta,“ sdělila Ivana Křečková.

Od pondělí 2. března je uzavřena kvůli rekonstrukci Krkonošská ulice ve Dvoře Králové nad Labem v úseku od čerpací stanice směrem na Kocbeře. Objízdná trasa vede přes Choustníkovo Hradiště.
FOTO: Příjezd do Dvora Králové odřízla oprava silnice, uzavírka potrvá do října

V následujících týdnech dojde k postupnému předání agendy novému tajemníkovi tak, aby byl zachován plynulý chod úřadu. „Nikdy by mě nenapadlo, že na městském úřadě strávím 14 let, což je nejdéle ze všech mých působišť. Chtěl bych poděkovat bývalému starostovi Lukešovi a současnému starostovi Jarolímovi za jejich přístup k mé osobě a k hodnocení mé práce. Mému nástupci přeji, aby byl ve funkci úspěšný,“ podotkl dosavadní tajemník Ondřej Kudrnáč.

Jan SedláčekZdroj: ArchivJeho nástupce Jan Sedláček plánuje vést královédvorský úřad tak, aby i nadále patřil k moderním institucím. „Některé kroky, které mám v plánu, jsem nastínil již v koncepci vedení úřadu. Jde zejména o zapracování posledních trendů e-governmentu, tedy pokračování v elektronizaci veřejné správy, což se pozitivně promítne např. do komunikace úřadu s občany. Důležité je, aby úřad efektivně fungoval v jejich prospěch,“ poznamenal k tomu Jan Sedláček. Tajemník úřadu je odpovědný starostovi města jak za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti, tak v přenesené působnosti. Účastní se zasedání zastupitelstva a schůzí rady města s hlasem poradním, plní úkoly, které mu uloží zastupitelstvo, rada nebo starosta, plní úkoly zaměstnavatele v pracovněprávních vztazích vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu, vydává spisový a skartační řád, pracovní řád úřadu atd.

V Albeřické jeskyni probíhá speleologický výzkum pod vedením Radko Táslera.
Jeskyňáři v Albeřické jeskyni objevili rozsáhlý labyrint chodeb

Miroslava Kameníková