V soutěži Vodohospodářská stavba roku 2023 získala akce ocenění v kategorii Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách, v podkategorii do 50 mil. Kč.

Základní parametry nádrže

Celkový akumulovaný objem: 72 600 m3

Zatopená plocha: 2,0 ha (při normální hladině)

Zásobní prostor: 52 900 m3

Retenční prostor (ovladatelný): 8 100 m3

Retenční prostor (neovladatelný): 11 000 m3

Množství odebírané vody: max. 0,4 m3/s

Stanovený min. průtok pod nádrží: 0,006 m3/s

Hráz vodního díla: Homogenní zemní sypaná o celkové délce hráze 92 m v koruně

Výška hráze nad terénem: 9,0 m.

Vodní dílo bylo vybudováno v sedmdesátých letech minulého století za účelem zásoby vody pro zemědělské účely. V současné době je hlavním účelem nádrže zajištění ochranné retenční funkce a dále je nádrž využívána pro rekreační rybolov. Povodí Labe převzalo nádrž do správy od ZVHS v roce 2011.

Hráz MVN s nově budovaným výpustným zařízením, v popředí staré výpustné zařízeníHráz MVN s nově budovaným výpustným zařízením, v popředí staré výpustné zařízeníZdroj: Archiv

Technický stav tělesa hráze před obnovou byl špatný, docházelo zde k průsakům vody jak tělesem hráze, tak podložím. Bezpečnostní přeliv neměl dostatečnou kapacitu, manipulace se spodními výpustmi byla nespolehlivá a docházelo k zanášení výpustného potrubí sedimenty. Již v roce 2016 zde byly prováděny zkoušky průsaků firmou VODNÍ ZDROJE, a.s. v rámci pilotního projektu STAMFOR.

Projektovou dokumentaci zpracovala v roce 2018 společnost HG partner s.r.o., zhotovitelem díla byla společnost SMP CZ, a.s. (SMP Vodohospodářské stavby a.s.). Předmětem technického řešení bylo utěsnění tělesa hráze a rekonstrukce bezpečnostního přelivu a spodní výpusti tak, aby byla zajištěna celková bezpečnost a stabilita vodního díla a bezpečné převedení povodňových průtoků dle současných platných norem. Nové funkční objekty jsou navržené na převedení průtoku Q100. Součástí akce bylo také odtěžení nánosů.

Utěsnění hráze bylo provedeno těsnící clonou po celé délce hráze zavázanou do skalního podloží. V ose hráze byl proveden výkop a v této rýze byla následně provedena ve dvou pořadích usměrněná trysková injektáž.

Stávající spodní výpusti tvořené dvěma potrubími DN 200 se šoupátkovými uzávěry ve strojovně u paty vzdušného líce hráze byly nahrazeny novou spodní výpustí DN 600 včetně nového výpustného zařízení, tvořeného 8,2 m vysokým monolitickým věžovým objektem s dvojitou dlužovou stěnou a s výpustným otvorem DN 500 u dna hrazeným vřetenovým šoupátkem. Stávající strojovna na vzdušním líci byla kompletně zbourána včetně demontáže technologie. Původní potrubí spodních výpustí bylo zainjektováno.

Pro realizaci nové spodní výpusti byla, po zvážení variantních řešení, s ohledem na místní podmínky, charakteristiku tělesa hráze a celkové investiční náklady stavby, zvolena metoda mechanizovaného horizontálního protlačování ocelové trouby DN 600 skrze hráz s dotěsněním potrubí pomocí tryskové injektáže.

Po provedení protlaku byl v návodním líci hráze v ochranné jímce realizován výpustný objekt ze železobetonu. S ohledem na složité základové poměry byl objekt založen na plombě z podkladního betonu. Výpustný objekt je vybavený dvojitou dlužovou stěnou v horní části, umožňující základní manipulaci s hladinou v nádrži. Ve spodní části požeráku je ve střední stěně kruhový otvor DN 500 s osazeným uzávěrovým šoupětem, který umožňuje odběr vody ode dna nádrže nebo celkové vypuštění nádrže. Uzávěrové vřetenové šoupě 500 x 500 mm je ovládané čtyřhranem s převodovkou umístěnou na vrchu objektu. Před vtokem u dna jsou osazeny pevné šikmé česle. Objekt je vybaven ocelovým žebříkem a je zakryt uzamykatelným pororoštovým poklopem. Po obvodu objektu je ochranné zábradlí. Pro přístup k objektu z koruny hráze slouží ocelová lávka s ocelovým zábradlím. Hrany svahů a dno před požerákem jsou opevněny záhozem z lomového kamene.

Odpadní potrubí je pod hrází vyústěno do otevřeného odpadního koryta lichoběžníkového profilu. Čelo vyústění je zděné z lomového kamene. Břehy jsou plynule napojeny na terén a povrch je zatravněn. Odpadní koryto je vyústěno do vývaru od bezpečnostního přelivu.

Z důvodu zajištění požadované kapacity Q100 byl původní boční bezpečnostní přeliv včetně spadiště, mostku a skluzu kompletně odstraněn. Nově byl navržen boční bezpečnostní přeliv se spadištěm a navazujícím skluzem ukončeným vývarem. Délka přelivné hrany je 16,0 m. Koruna přelivu je půlkruhová opancéřovaná. Spadiště tvoří železobetonový rámový objekt s kamenným obkladem dna a stěny. Šířka spadiště je 3,5 m. Výkopové a lámací práce pro nové spadiště bezpečnostního přelivu byly provedeny až na únosné skalní podloží na úroveň založení.

Hráz, výpustné zařízení a bezpečnostní přelivHráz, výpustné zařízení a bezpečnostní přelivZdroj: Archiv

Koruna hráze v celkové délce 95 m byla výškově dorovnána a sjednocena do navrženého tvaru včetně plynulého napojení na terén u obou břehových zavázání hráze. Na návodním líci bylo opraveno opevnění z kamenné dlažby na sucho. Po koruně vede zpevněná komunikace pro občasný pojezd údržby. U levého zavázání hráze byla instalována závora k zamezení nežádoucích průjezdů zemědělské techniky.

Druh veškerého kamene pro obklady, dlažby a kamenné zdivo byl v průběhu výstavby změněn na pískovec s certifikátem „kámen pro vodní stavby“ jako materiál místně obvyklý a historicky používaný.

V zátopě vodní nádrže byly odstraněny nánosy ze dna, jejichž mocnost činila v některých místech až 1,3 m, celkové množství odstraněných nánosů bylo 11 154 m3. Část dnového sedimentu byla použita na zvětšení litorálních ploch na vtoku do nádrže přihrnutím výkopku ke břehu, kde tak došlo k rozšíření příbřežního litorálního pásma vytvořením umělé lavice s mělkou vodou v severozápadní části nádrže. Zbývající sedimenty byly odvezeny a uloženy na sousední zemědělské pozemky. Dno nádrže bylo vyspádováno směrem k výpustnému zařízení tak, aby bylo možné odvodnění celé plochy při jejím vypouštění.

Vypuštění nádrže a následné těžení sedimentu bylo provedeno v období nejvhodnějším jak z hlediska prováděných prací, tak z hlediska maximální šetrnosti k životnímu prostředí (období vegetačního klidu, mimo rozmnožovací období). Při zahájení vypouštění bylo zajištěno přemístění chráněných druhů živočichů do jiné blízké lokality odbornou organizací.

Odtěžením nánosů došlo k obnově celkového zásobního prostoru rybníka. Tato úprava má pozitivní vliv na všechny organismy specifické pro vodní prostředí a stabilizaci hydrologických poměrů v místě.

Obnova MVN Vlčkovice proběhla od června 2021 do června 2023. Finanční náklady akce byly 34,4 mil. Kč, z toho 23,7 mil. Kč bylo poskytnuto z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 390 Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - 2. etapa.