"Na první pohled se může zdát, že snad ani nemůže být průmyslem zdevastovanější plocha, nehostinná pro cokoliv živého. Opak je však pravdou. Podobná na živiny chudá místa záhy osidlují ty nejvzácnější druhy rostlin a živočichů, kteří potřebují otevřený prostor. Toho však v naší krajině mnoho není," uvedl Jan Moravec z ČSOP. Uměle vytvořená planina se spoustou jezírek a mokřin se tak stala mimo jiné domovem několika druhů orchidejí, například kruštíku tmavočerveného nebo prstnatce pleťového, vzácné přesličky cídivky různobarvé, skokanů, užovek, ještěrek, čolků či vážek.

"Ve snaze každý kousek půdy nějak využít se i taková místa rekultivují, což ve výsledku znamená ničení jejich unikátnosti," upozornil Jan Moravec.

Odkaliště u Jívky naštěstí tento osud minul. Jeho území je rozděleno údolím potoka na dvě části. O jižní, které patří státu, se už roky stará Velkojaroměřský pozemkový spolek a dbá, aby plocha nezarostla. Díky tomu patří území k biologicky nejcennějším plochám chráněné krajinné oblasti Broumovsko. Severní část byla v soukromých rukách. "Proto byla možnost nějaké cílené ochrany omezená, naopak hrozilo riziko zalesnění. Z tohoto důvodu zde Český svaz ochránců přírody za finanční pomocí Nadačního fondu Veolia celých 4,5 hektaru odkoupil," uvedl Jan Moravec.

ČSOP tímto způsobem vykoupil i další lokality, mimo jiné Sedmihorské mokřady v Českém ráji.