"Vybrali jsme stavební akce v součtu za téměř 170 milionů Kč. Jedná se o probíhající rekonstrukci domu sv. Žofie a výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod v Žirči, kde jde o finanční spoluúčast," uvedla místostarostka Dvora Králové Alexandra Jiřičková. K dalším akcím patří vybudování cyklostezky Stanovice - Žireč, na které má město stavební povolení a kontroluje aktualizaci projektové dokumentace, a rekonstrukce budovy bývalé ZŠ Komenského. Na ni má zpracovanou prováděcí dokumentaci a požádalo o stavební povolení.

Mezi investičními akcemi, které by mohl Dvůr Králové nad Labem financovat z úvěru, figuruje zateplení a výměna oken školní jídelny ve Školní ulici, rekonstrukce mostu do parku Schulzovy sady a stavba chodníků ve Verdeku. Stavební povolení má město k dispozici na rekonstrukci mostu v parku Schulzovy sady. Povolena je také stavba chodníku ve Verdeku, na kterou byl v rámci veřejné zakázky vybrán zhotovitel.

Za stavební akce, které by bylo vhodné hradit z prostředků úvěru, byly označeny rovněž dopravní řešení a veřejný prostor ulice Karolíny Světlé, které naváže na obnovu vodohospodářské infrastruktury z letošního roku, a dopravní řešení ulice Erbenova. Na ni se zpracovává projektová dokumentace pro stavební povolení.

S úvěrem, který je zajištěn prostřednictvím platebního styku přes bankovní ústav a město tedy nemusí dát do zástavy žádný nemovitý majetek, souhlasili zastupitelé na svém zasedání letos v červnu.

Finanční prostředky může Dvůr Králové nad Labem čerpat do 29. prosince 2023. Od března roku 2024 pak bude čtvrtletně splácet zhruba 2,67 milionu Kč, a to dalších patnáct let, do 31. prosince 2038. K této částce je třeba ještě připočítat úrok, který je stanoven na bázi tříměsíční sazby vyhlašované Českou národní bankou. Úvěrové zatížení města Dvůr Králové nad Labem činí v současnosti zhruba 2,7 milionu Kč. Tyto prostředky by mělo město doplatit během roku 2022.