Pro národní park jsou nelegální vjezdy motorových vozidel velký problém. A nejen pro něj. Potíže s motocyklisty má také Česká lesnická akademie v Trutnově, v jejichž polesí se prohánějí. Křiklavými případy byly v polovině září inicident se skupinou se skupinkou motorkářů, kteří jezdili po Krkonošském národním parku u Rennerovek, a dubnová drastická jízda party na skútrech a pásových terénních motocyklech v první zóně KRNAP. Za ni dostal každý ze čtyř jezdců pokutu 100 tisíc korun. Podle ředitele Krkonošského národního parku Robina Böhnische je už situace neúnosná.

"Pohyb off-road motocyklů po národním parku působí rozvoj nežádoucí eroze, způsobuje poškození složek lesního ekosystému, ruší a ohrožuje zvířata i návštěvníky chráněného území. V některých lokalitách národního parku a jeho ochranného pásma dochází přímo k ničení stanovišť zvláště chráněných druhů rostlin," vysvětlil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

"Z hlediska ochrany přírody jde uvnitř, ale i vně zvláště chráněného území o závažný přestupek, který při zadržení přestupců budeme řešit s žádoucí razancí," dodal Böhnisch.

KRNAP v polovině září zvěřejnil na sociálních sítích video s vandaly na motorkách. Od veřejnosti poté dostal informace o několika skupinách motorkářů, kteří pravidelně vjíždějí do národního parku a porušují tak pravidla platná v tomto chráněném území.

S řešením problému má Správě KRNAP pomoct spolupráce s policií. "S Policií České republiky spolupracujeme dlouhodobě a velmi si této spolupráce ceníme, stejně jako příslibu policejního prezidenta věnovat se intenzivněji právě problematice nelegálních vjezdů do národního parku," řekl Robin Böhnisch.

Podobný problém jako strážci Správy KRNAP mají také lesníci a pedagogové z České lesnické akademie v Trutnově, jejíž školní polesí je také často místem řádění motorkářů. "Motorkáři způsobují v lesích značné škody. Zůstávají po nich erozní rýhy, ničí podrost, plaší zvěř," vypočítal negativní jevy s nelegálními vjezdy motorkářů do lesa Miloš Pochobradský, ředitel trutnovské lesárny. "Školní polesí je prostorem s ideálními plochami pro výuku našich studentů. Tyto vzorové porosty jsou devastací ze strany motorkářů ohrožené," dodal Pochobradský.

Policejní prezident Jan Švejdar přislíbil oběma organizacím na společném setkání pomoc s řešením tohoto problému. "Zajistím, aby policisté za využití veškeré dostupné techniky pomáhali s tímto druhem ochrany přírody a ve spolupráci s pracovníky Správy KRNAP co nejefektivněji vyřešili tento novodobý trend."

Motorkáři nelegální jízdou v Krkonošském národním parku porušují hned několik zákonů a jejich ustanovení. Jednak vjezdem porušují lesní zákon 289/1995 Sb., pak jednají také v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. Kromě obecného porušení zákazu vjezdu na dané území má Správa KRNAP zdokumentované opakované poničení lokalit s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. Za těchto okolností jim může být za porušení zákona uložena pokuta až do 200 000 korun.