Rekonstrukce zmíněné ulice byl dlouhodobě připravovaný projekt města Turnova. Celý záměr byl jako studie v několika variantách řešen na komisích města a radě města. Z projednávání vznikly připomínky, které byly do projektu zapracovány a konečné slovo mělo zastupitelstvo, které projekt v realizované podobě schválilo.

Také samotná studie byla podrobně řešena s obyvateli ulice na jednání ve velké zasedací místnosti města. V konečné podobě projekt prošel standardním veřejnoprávním projednáním s postupem dle stavebního zákona a s účastí všech orgánů státní správy. Bylo vypsáno veřejné ústní jednání při územním řízení s možností uplatnění námitek a také byla možnost uplatnění námitek při stavebním řízení.

Ulice je navržena v moderním trendu s preferovanými prvky bezpečnosti požadované předpisy pro projektování místních komunikací, ať jde již o vsazené ozeleněné plochy na křižovatkách nebo zpomalovací široké příčné prahy. Také podélný parkovací pruh je preferovaný v koncepci městských komunikací. Výškově je komunikace navržena, tak aby byla niveleta komunikace zachována vzhledem ke stávajícím inženýrským sítím. Další omezení pro snižování výškového osazení komunikace je nově vzniklý chodník po pravé straně, který by při větším snížení nivelety neumožnil překonat výškový rozdíl ve vjezdech.

Takto jsem stručně vysvětlil postup této akce včetně samotné technické koncepce a jako autor projektu jsem přesvědčen, že konečná podoba ulice včetně výsadby nových stromů se stane příjemnou samozřejmostí pro obyvatele ulice.

Petr Štěpánek