V neposlední řadě je čeká koncert skupiny 05 a Radeček, které roste popularita a jež se rozhodla akci podpořit. Celý komponovaný večer moderuje herec Klicperova divadla v Hradci Králové Petr Vrběcký.

Na Nivách, kde RIAPS sídlí, vzniká v jeho sousedství tzv. Centrum duševního zdraví. „Tato centra jsou novým prvkem v péči o duševně nemocné. Kombinují zdravotní a sociální služby, více než polovina těchto služeb je poskytována terénní formou. Péče je intenzivní, podílejí se na ní psychiatři, psychologové, psychiatrické sestry a sestry pro domácí péči, sociální pracovníci. Ale nejen oni. Je třeba propojit všechny, kteří mohou pomoci, ať už je to rodina, sousedé, profesionálové. Důležitým cílem je zdravotní a sociální stabilizace klienta, předcházení pobytům v psychiatrickém zařízení či alespoň možnost zkrácení těchto pobytů,“ říká mimo jiné ředitelka RIAPSu Zuzana Kozáková.

Sociální pracovník a vedoucí kontaktního centra RIAPSu Ondřej Čalovka rozhovorem s ředitelkou Zuzanou Kozákovou přibližuje poslání jubilující instituce.

Paní ředitelko, jste součástí RIAPSu již od počátku. Mohla byste říci něco k jeho vzniku?
"Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb byl zřízen již v roce 1993 díky osvícenosti představitelů tehdejšího Okresního úřadu a následně se stal součástí Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov. Původním záměrem bylo poskytování služeb rodině jako celku. Pod jednou střechou tu měl spolupracovat tým psychologů, psychiatrů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků. K dispozici měl být dětský lékař, právník a další odborníci."

Zuzana Kozáková.

To byla asi představa ideální varianty. Jak to s tímto záměrem dopadlo?
"Velmi dobře. Původní ideu se z velké části podařilo realizovat. Služby se postupně rozvíjely a profilovaly. Od začátku v RIAPSu působí tým zdravotnických pracovníků, který v současnosti realizuje program Ambulance. Pacienti zde využívají služeb psychiatrů, klinických psychologů, psychologů ve zdravotnictví, adiktologů a zdravotních sester. Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o péči o duševní zdraví. Novinkou je zavádění těchto služeb i do přirozeného prostředí pacientů, tj. psychiatrické sestry zajíždějí za vážně duševně nemocnými do jejich domácností.

Z týmu etopedů, psychologů a sociálních pracovníků se v průběhu let podařilo vybudovat část, kterou dnes označujeme jako Manželská a rodinná poradna. V rámci ní fungují odborné poradny, které spolupracují s dítětem a jeho rodiči, rodinným systémem, s páry, ale i se všemi dalšími, kteří potřebují řešit mezilidské vztahy. Poskytováno je odborné sociální poradenství a terapie v individuální, párové, rodinné a skupinové formě. Se skupinami dětí s poruchami chování se dříve vyjíždělo i na akce mimo zařízení v rámci víkendů a letního tábora, což v současné době již možné není."

To ale není všechno, že?
"Zdaleka ne. V roce 1997 se RIAPS na základě zjištěných potřeb začal zabývat uživateli návykových látek. Výsledkem byl vznik Kontaktního centra a terénních služeb pro uživatele návykových látek. Jedná se o kombinaci zdravotní a sociální péče. Konkrétně se jedná o výměnu stříkaček, testování na infekční choroby, sociální práci, předléčebné poradenství, hygienický servis a další. Kontaktní centrum dnes zajišťuje služby především pro region okresu Trutnov, terénní služby fungují ve městech Trutnov, Úpice, Dvůr Králové nad Labem, Hostinné a Vrchlabí. Pracuje se v něm s uživateli legálních i nelegálních návykových látek a nově i s patologickými hráči.

Cílem této práce je předejít dopadům závislostí a postupně motivovat a podpořit závislého v cestě k abstinenci, i když je to někdy cesta hodně dlouhá a trnitá, a ne každému se podaří k cíli dojít. Služby se poskytují i rodinám a blízkým těchto jedinců.

Další částí RIAPSu je Shelter - Nízkoprahový program pro děti a mládež zvýšeně ohroženou sociálně rizikovými jevy. Postupně se rozvíjející myšlenku a aktivity završuje zřízení NZDM v roce. 2001.

Jedná se o sociální službu pro neorganizované děti, dospívající a mladé dospělé, resp. osoby v sociální krizi ohrožené sociálním vyloučením. Jedním z cílů je preventivně působit a zamezovat sociálně rizikovému chování mládeže a podpořit klienty na jejich cestě dětstvím, dospíváním, v hledání přijatelného smyslu vlastního životu, místa ve světě. Laicky řečeno, pracovnice se snaží klienty zabavit a ukázat jim alternativy trávení volného času, informuje je o rizicích v oblasti užívání návykových látek, sexu, kriminality a podobně. Poskytují jim jak sociální poradenství, pomoc v krizi, tak i prostor pro jejich vlastní zájmy. Debatují s nimi na témata obecná i osobní. Učí je navazovat a udržovat sociální kontakty. Pomáhají jim vyjadřovat své já a zároveň umět respektovat názory druhých, podporují jejich sebevědomí."

V institutu je dnes k dispozici i nová služba.
"Ano, vznikla zatím jako poslední, je to sociální rehabilitace – Stacionář pro osoby s chronickým  duševním onemocněním. Vznikla na základě poptávky lékařů psychiatrů a psychologů. Do té doby v regionu taková služba chyběla. Cílem je pomoci osobám s chronickým duševním onemocněním ve věku 18-64 let vyrovnat se s důsledky onemocnění, obnovit jejich síly a dovednosti, obnovit či navázat vztahy, naučit uvědomit si vlastní schopnosti a dovednosti, přecházet další fázi nemoci, … prostě vracet je do života, který by je naplňoval a ve kterém by byli spokojení.

Služby ve Stacionáři jsou rozmanité. Konkrétně se jedná o poradenství, individuální rozhovory, nácvikové činnosti jako např. nácvik vedení domácnosti, cestování, vyřizování záležitostí na úřadech včetně osobního doprovodu, výuka na počítači atd.

Mezi další činnosti patří společná posezení našich uživatelů a popovídání u čaje či kávy, cvičení paměti a soustředivosti, zábavné hry nebo činnosti k rozvoji dovedností. V dílně si lze vyzkoušet nejrůznější tvůrčí a výtvarné techniky, jako například pletení košíků, výrobu šperků, nešitý patchwork. Uživatelé si rovněž mohou zacvičit na cvičebních strojích, využít porady při úsilí o zdravější životní styl či další  fakultativní službu jako skupinová terapie. Jednoduše řečeno, každý uživatel si sám volí, kterou z nabízených možností chce využívat tak, aby něco získal." 

Vedle RIAPSu teď je staveniště. Cedule říká, že by tam mělo vzniknout Centrum duševního zdraví. Mohla byste nám o tom povědět více?
"Centra duševního zdraví jsou novým prvkem v péči o duševně nemocné. Kombinují zdravotní a sociální služby, více než polovina těchto služeb je poskytována terénní formou. Péče je hodně intenzivní, spolupodílí se na ni psychiatři, psychologové, psychiatrické sestry a sestry pro domácí péči, sociální pracovníci. Ale nejen oni. Cílem je propojit všechny, kteří mohou pomoci, ať už je to rodina, sousedé, profesionálové.

Důležitým cílem je zdravotní a sociální stabilizace klienta, předcházení pobytům v psychiatrickém zařízení či alespoň možnost zkrácení těchto pobytů. Předpokládá se i postupný návrat těch, pro které se psychiatrická nemocnice stala nuceným domovem, protože v terénu neexistovaly služby, které by je dokázaly dostatečně podpořit. Některé z nich budou muset být ještě dobudovávány – například chráněná bydlení pro osoby s duševním onemocněním nám tu dost chybí. Pro Českou republiku je to nové a často se setkáváme i s tím, že to budí obavy. Ve světě už ale na mnoha místech zkušenosti mají a i když se vše rodí zvolna a v každé zemi si budují vlastní způsob provedení, referují účinnost tohoto způsobu a jednoznačný prospěch pro nemocné i společnost. Bude to hodně náročné, ale určité zkušenosti už máme díky tomu, že jsme zdravotníky a sociální pracovníky zkoušeli propojovat už delší dobu, protože to bylo logické a funkční. V rámci Centra duševního zdraví to nabude ale mnohem vyšší intenzity.

Úvodní část této služby by měla naběhnout již od července. Byli bychom rádi, kdyby nám tuto aktivitu podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR, což v současné době vypadá velmi nadějně, protože jsme uspěli ve výběru a jsme mezi centry navrženými k podpoře. Předpokládaný termín spuštění plného provozu, jehož zázemím bude rekonstruovaný objekt, je pak v lednu roku 2021."

25 let, to je více než jedna generace klientů, pacientů, ale i kolegů. Pozorujete nějaké změny v průběhu let v potřebách, chování, přístupu?
"Tak to by bylo na dlouhé povídání. Beru to tak, že změny jsou předpokladem vývoje a pohybu směrem kupředu a jsou tak potřebné a dobré, i když každá změna znamená vždy i určitý stres a nároky na adaptaci.
Skvělé je, že klienti se stále méně bojí využívat podobného typu služeb a pořád jsou tu kolegové, kteří jsou vzdělaní, empatičtí, akceptují filozofii RIAPSu, mají rádi klienty a jsou ochotni investovat do pomoci pro ně, současně si umí udržet hranice, nevyhořet.

Čeho bohužel také přibývá je administrativní zátěž. Moc se těším, až jednou někdo se zdravým selským rozumem a určitou dávkou moci zavelí, že místo sta hlášení a tabulek, nám jich stačí deset. Kdyby tomu tak jednou bylo, mohli bychom našim klientům věnovat více času a to by potěšilo je i nás."