Odborní pracovníci poskytují širokou škálu služeb. Svědčí o tom i statistika roku 2007. V manželském a rodinném poradenství využilo pomoci 707 klientů a odborníci mají na kontě 2578 zásahů v individuální, párové i rodinné terapii, krizových intervencích, výchovném poradenství a logoterapii. Nízkoprahové zařízení Shelter, usilující o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu mládeže a dětí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, navštívilo 150 klientů.

Intervencí, zahrnujících hlavně volnočasové aktivity a sociálně–terapeutickou činnost, bylo 1503. Kontaktní centrum poskytuje klientům služby zmírňující dopady užívání návykových látek. Za rok 2007 vykázalo 138 klientů a 1661 kontaktů. V terénním programu navázali pracovníci 103 kontaktů a pomohli 31 klientům. V oblasti ambulantní péče využilo zdravotnické služby v oboru psychiatrie, dětské psychiatrie a klinické psychologie 1625 klientů a je zaznamenáno 7928 kontaktů. Nové prostory umožní lépe naplňovat záměry všech programů.

STRUKTURA REGIONÁLNÍHO INSTITUTU AMBULANTNÍCH PSYCHOSOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Program Ambulance: Posláním programu je poskytování ambulantních zdravotnických služeb v oblasti psychiatrie, dětské psychiatrie a klinické psychologie. Cílovou skupinou jsou děti i dospělí bez dalších vymezení věkem, pohlavím, etnikem, náboženskou příslušností, sociální skupinou. Místně je u dospělých dána určitá preference obyvatel ze Dvora Králové a přilehlých obcí (pokud poptávka hodně převyšuje možnost uspokojení klientů). U dětí je preferovanou oblastí bývalý okres Trutnov.

Program Manželské a rodinné poradenství: Posláním je pomoci manželům a partnerům vnášet harmonii do vztahů a rodinám pomoci při řešení problémů, týkající se dynamiky rodiny nebo jednotlivých členů rodin, pokud nejde o léčbu duševních onemocnění. Cílovou skupinou jsou:

1) manželé a partneři, kteří potřebují řešit problémy ve vztazích

2) děti a mládež (v případě osob mladších 18 let bude přizván nebo informován zákonný zástupce)

3) rodinní příslušníci, kteří potřebují řešit problémy zasahující celou rodinu, nebo své problémy, které s rodinnou souvisejí

4) rodiče, kteří potřebují pomoc při výchovných otázkách.

5) osoby v krizi.

Program Kontaktní centrum: Posláním je na území bývalého okresu Trutnov poskytovat anonymně a bezplatně zdravotní a sociální služby, zmírňující dopady užívání návykových látek. Poskytování těchto služeb chápe RIAPS jako veřejný závazek. Cílovou skupinou jsou:

1) injekční uživatelé návykových látek nebo lidé užívající návykové látky dlouhodobě

2) v rámci poradenství rodiče a další osoby blízké uživatelům

3) sekundární cílovou skupinou je odborná a laická veřejnost

Terénní program: má stejné poslání, jako Kontaktní centrum, přičemž služby jsou poskytovány klientům v jejich přirozeném prostředí. Cílová skupina je stejná jako u Kontaktního centra.

Program Nízkoprahové zařízení: Posláním klubu pro mládež Shelter je usilovat o sociální začlenění a pozitivní změnu v životním způsobu dětí a mládeže v Trutnově a okolí, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, předcházet jejich sociálnímu vyloučení poskytováním podpory, odborné pomoci, informací a pomoci při řešení jejich problémů. Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku 14 až 21 let, v jejichž životě došlo nebo dochází k událostem, které negativně ovlivňují jejich vývoj.