„Podnikatel, jakožto původce odpadů, je povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje při své podnikatelské činnosti, tedy i sebemenšími, bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících právních předpisů,“ upozorňuje místostarosta Jaroslav Venhauer.

Odpady smějí podnikatelé odevzdávat pouze osobám oprávněným k nakládání s nimi a kdykoliv při kontrole musí prokázat, jakým způsobem se svými odpady naložili (např. předložit Smlouvu na odstraňování odpadu). „Vyhláška města o nakládání s odpady se nebrání i jinému řešení pro podnikatele, ale pouze na základě smluvního vztahu,“ dodává Venhauer.

V poslední době na sběrných místech způsobují nejvíce problémů odkládané obaly z místních prodejen a pohostinských zařízení. Ve velké míře i mimo již zaplněné kontejnery. „Navíc jsou k těmto kontejnerům odkládány i věci, které sem nepatří (naposledy například dvoje akumulační kamna na náměstí),“ upozorňuje ještě místostarosta. Věci jako staré televize, lednice, zbytky barev, autobaterie a podobně patří do nebezpečného odpadu. ten je svážen každou první sobotu sudého měsíce. Tento rok to bude ještě dnes 2. srpna, pak 4. října a 6. prosince.

Pokud podnikatel, původce odpadu, poruší některou ze svých povinností nebo využívá systém obce pro nakládání s odpady bez uzavřené smlouvy, vystavuje se nebezpečí postihu. Obecní úřad může uložit fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nemá zajištěné využití nebo odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech, pokutu až do 300 000 korun.