Jubilant Jindřich Vojtěchovský se narodil 14. května 1929 v lesnické rodině v Praze. Dětství prožil v rodině lesmistra v Kuksu a Choustníkově Hradišti na Trutnovsku. Úspěšně vystudoval čtyřletou Státní vyšší lesnickou školu v Trutnově (1946-1950) a rovněž s vyznamenáním (s červeným diplomem) absolvoval fakultu lesního inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (25.10. 1954, vysokoškolská kvalifikace, lesní inženýr).

Po desetileté praxi lesního taxátora a typologa v tehdejším Lesprojektu nastoupil po svatbě k 1.3. 1964 na Střední lesnickou technickou školu (SLTŠ) v Trutnově, kde úspěšně působil 30 let (1964-1994) jako středoškolský profesor chemie, nauky o lesním prostředí, lesnické geodezie, praxe a zejména úspěšně vyučoval hospodářskou úpravu lesů (HÚL), pro níž byl nejlépe teoreticky i prakticky připraven. Vyučoval nejen v denním, ale zároveň i v dálkovém a pomaturitním studiu a zdárně připravoval své studenty na lesnickou praxi i další vysokoškolské studium. Jako odborně a metodicky erudovaný a zkušený pedagog, plně kvalifikovaný dalšími studiemi pedagogickými i dvojím postgraduálním, byl přizván ministerstvem školství ke zpracovávání učebnic, učebních pomůcek a pedagogických dokumentů, učebních osnov a plánů.

V letech 1972-1992 vytvořil celkem 13 učebnic pro SLŠ v češtině i slovenštině pro výuku lesnické taxace, hospodářské úpravy lesů, geodezie. Zde hojně využíval i svého hobby – fotografování. Významně se podílel na výstavbě budovy nového domova mládeže SLŠ v Trutnově v letech 1980-1984, na redakčních pracích dvou almanachů, zasloužil se o fotodokumentaci ve vstupní hale a schodišti v budově školy. Zpracoval i první hospodářský plán pro LHC Trutnov i školní polesí SLTŠ Trutnov atd.

Jeho poctivá práce pro naši společnost, lesnictví a lesnické školství byla po zásluze oceněna řadou vyznamenání a poct. Byl členem kolektivu lesnické školy v Trutnově, jemuž bylo 30. 4. 1968 propůjčeno státní vyznamenání Za vynikající práci. Na Ing. Jindřicha. Vojtěchovského, charakterního, čestného, skromného, neobyčejně pracovitého, odpovědného, moudrého a velmi vzdělaného lesnického odborníka a učitele s úctou vzpomíná několik set jeho absolventů trutnovských lesnických škol.

Mnozí zastávají v čs. i v českém lesnictví, ve vědě, výzkumu, školství i HÚL manažerské funkce. Do dalších let mu přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radosti z dobře vykonaného životního díla ve prospěch čs. i českého lesnictví a školství. Ať jej stále zajímá historie lesnictví při studiu ve Státním okresním archivu Trutnov i provází radost z vydařených svých tří dětí a několika vnoučat.

Jiří Uhlíř