Při zápisu do základní školy zákonní zástupci přihlásí děti prostřednictvím on-line aplikace. Odkaz na aplikaci a další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých základních škol. Ve výjimečných případech je možné podat přihlášku osobně. Termíny osobního podání na jednotlivých školách a postup lze nalézt rovněž na jejich stránkách.

• ZŠ kpt. Jaroše: www.zskptjarose.cz

• ZŠ Mládežnická: www.zsmltu.cz

• ZŠ V Domcích: www.zsvdomcich.cz

• ZŠ R. Frimla: www.4zsrf.cz

• ZŠ Komenského: www.zskomtu.cz

• ZŠ Náchodská: www.zsnachtu.cz

• ZŠ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Voletiny: www.zsvoletiny.cz

Zapisují se primárně děti narozené od 1. září 2014 do 31. srpna 2015 a děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku. V rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání na školní rok 2021/2022 jsou ředitelé základních škol povinni v souladu se školským zákonem přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu, a to do výše povoleného počtu žáků dle školského rejstříku.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis do mateřských škol v Trutnově bude probíhat od 3. května do 12. května distanční i prezenční formou. Distanční podání žádosti bude možné po celou dobu zápisu těmito způsoby:

1) do datové schránky Mateřské školy, Trutnov (ID datové schránky: 4mpk2jf), 2) e-mailem s uznaným elektronickým podpisem zákonného zástupce adresovaným příslušné MŠ, 3) vhozením do poštovní schránky příslušné MŠ, 4) zasláním poštou na adresu příslušné MŠ.

Prezenční (osobní) podání žádosti bude možné pouze 6. a 7. května (čtvrtek a pátek), vždy od 10 do 14 hodin v kanceláři příslušného pracoviště MŠ, a to za dodržení mimořádných ochranných opatření. Žádost o přijetí si lze již nyní stáhnout na webových stránkách MŠ www.mstrutnov.cz/pro-rodice/ a opatřit ji potvrzením od pediatra o řádném očkování dítěte. V případě zdravotního postižení dítěte je potřeba dodat k žádosti i vyjádření školského poradenského zařízení. Při distančním podání žádosti je potřeba přiložit také scan rodného listu dítěte. V případě prezenčního podání stačí originál rodného listu k nahlédnutí.

V souladu se školským zákonem se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku 2021/2022 nejméně třetího roku věku a mají místo trvalého pobytu v Trutnově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

TŘÍDA S MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍM

V letošním roce se opět v Trutnově otvírá třída s Montessori vzděláváním, a to na pracovišti MŠ Komenského. „Jediným kritériem pro přijetí do této třídy bude zájem rodičů dítěte o Montessori filozofii, který ověříme ještě před zápisem při vzájemné komunikací o tomto přístupu ke vzdělávání. Informace o Montessori pedagogice mohou rodiče nalézt na stránkách spolku Montessori www.montessoritrutnov.cz,“ vysvětluje Vladimíra Priputenová, ředitelka MŠ Trutnov.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze podávat na tato pracoviště mateřských škol: Komenského 485, Kryblická 423, Gorkého 289, Žižkova 465, V Domcích 106, Tkalcovská 542, Novodvorská 617, Úpská 559, Horská 282, Benešova 222, Voletiny 128.