Ing. Roland Wiesner (1937-2014)

* 4.7. 1937 Radvanice v Čechách (okres Trutnov)
+ 29.6.2014 Trutnov - nemocnice

Byl to lesní inženýr, emeritní profesor pěstování lesů, ekonomiky a organizace, nauky o lesním prostředí, občanské nauky, praxí a německého jazyka na Střední lesnické škole (1980-1999) a Vyšší odborné škole lesnické (1996-2002) v Trutnově. Propagátor česko-německého přátelství jako rodilý Němec a občan ČR.

Roland Wiesner se narodil dne 4. července. 1937 v Radvanicích na Trutnovsku v německé rodině důlního elektrikáře. Základní školu Roland vychodil v místě bydliště a měšťanskou školu v Trutnově, kde se zdokonalil v němčině. Od malička vyrůstal uprostřed zcivilizované krajiny a tak spíše toužil po skutečně přírodě. Jeho láska k přírodě a k lesu dostala konkrétní podobu. Postupně získával tak říkajíc od motyky, sekery a pily lesnickou kvalifikaci. Během svého plodného života nabyl důkladné odborné lesnické vzdělání. Prošel bohatou lesnickou praxí. Cílevědomě se vypracoval v erudovaného lesnického odborníka, od lesního dělníka po zástupce ředitele lesního závodu až po středoškolského profesora. Absolvoval všechny stupně lesnického školství od 15 let, od roku 1952, a to dvouletou lesnickou učnovskou školu ve Dvoře Králové n.L. a v Konstantinových Lázních se vyučil lesařem (1952-1954), dvouletou Lesnickou mistrovskou školu ve Šlukově (1955-1957), dálkově při zaměstnání Střední lesnickou technickou školu v Trutnově ( SLTŠ,1958-1963, maturita 1963).Zde jsem už tehdy jako jeho učitel češtiny a dějepisü měl možnost poprvé ocenit jeho pracovitost a odpovědnost při studiu lesnictví. Úpěšně i odmaturoval u mne z českého jazyka a literatury. Vždy se ke mně hlásil jako ke svému učiteli, i když jsme se opět po takřka dvaceti letech sešli na trutnovských lesnických školách už jako korektní kolegové a tykali si pochopitelně, neboť jsme vrstevníci, kteří společně slavili svá životní jubilea.Musím vydat svědectví, že Roland jako člen KSČ (od roku 1962) a později předseda ŠO KSČ na naší škole (1983-1990) se choval k nám nestraníkům, pokud mohu posoudit, velmi solidně a slušně.Nikomu neublížil. Jeho politická prozíravost se projevila v okamžiku, kdy odmítl přijmout do KSČ vysloveného prospěchářského kariéristu - kandidáta lesnicko-zemědělských věd. Naopak Rolandovi hrozily politické potíže, neboť jeho starší bratr Josef (* 1932), Němec, se svou rodinou se rozhodl zcela legálně vystěhovat do SRN (1967).

V roce 1963 Roland zdařile složil zkoušku pro samostatné lesní hospodáře. Dálkově při zaměstnání úspěšně vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně (od 13.10. 1972 až 30. 6. 1978, promoce, lesní inženýr 1978).Více jak 55 let se věnoval lesnictví. Od lesního dělníka prošel řadou lesnických funkcí přes lesníka, lesního technika, polesného na LZ Rychnov n:Kn. až po náměstka ředitele lesního závodu Broumov a středoškolského profesora. Z toho více jak 25 let pracoval ve středním lesnickém školství. Zde mohl nabídnout tedy mnoho lesnických zkušeností a poznatků svým studentům.. Výrazná změna v jeho životě tedy nastala dnem 1. 9. 1980, kdy nastoupil jako středoškolský profesor na Střední lesnickou školu v Trutnově, kde vyučoval více jak 25 let pěstování lesů, ekonomiku a organizaci lesního hospodářství a praxe. V letech 1983-1985 získal na katedře pedagogiky VŠZ v Praze požadované pedagogické vzdělání. Na škole byl jako zkušený pedagog a rodilý Němec průkopníkem a organizátorem výměnných zahraničních stáží a zahraničních praxí studentů školy v SRN a Rakousku, za což k 70. narozeninám (2007) obdržel pamětní plaketu. Na zasloužený důchod oficiálně sice odešel v roce 1999, ale stále byl platným členem pedagogického sboru, kdy na VOŠL vyučoval až do roku 2002. I nadále, přestože jej zlobilo srdíčko (měl voperovaný kardiostimulátor), obětavě a rád vypomáhal na školním polesí ve Starém Horním Městě. Chtěl být i přes svůj zdravotní handicap stále užitečný, Jako pedagog byl přiměřeně náročný, hojně využívající vlídného slova a formy přesvědčování (ne vždy s očekávaným výsledkem u žáků). Inženýr Wiesner byl tiché a mírné povahy, taktní a ohleduplný, usilující o hodnotné mezilidské vztahy. Velmi brzy se začlenil do profesorského sboru ve škole i do kolektivu na školním polesí.Ve spolupráci s vedením školy, rodiči i studenty zbudoval esteticky prostor svěřené třídy. Hodně volných sobot a nedělí věnoval také lesnímu hospodářství, kde se žáky vydělával na zahraniční zájezdy a odborné exkurze. Jeho výbornou znalost němčiny využívala škola při zahraničních zájezdech do NDR, Švýcarska, Rakouska i SRN a při prázdninových praxích. Kolem sebe šířil optimismus a dobrou náladu, byl veselý a miloval kvalitní moravská vína. Dobře se svou paní Hanou,úřednicí, s níž se šťastně oženil 20.8. 1960 v Trutnově, vychovali dvě děti. Dcera Dagmar pracuje jako lékařska a syn Vladimír získal kvalifikaci zemědělského inženýra (zootechnika).

I přes některé zdravotní potíže Ing. Roland Wiesner zůstával i v důchodu věrný českému lesnictví a lesnickému školství. Se spolupracovníky pracoval na česko-německém a německo-českém slovníku odborné lesnické terminologie.Na Trutnovsku působil jako čestný předseda Spolku německé menšiny a asi od roku 2005 se podílel jako expert na práci Klubu odborné lesnické německé terminologie a konverzace na Lesnické fakultě Mendlovy univerzity v Brně.

Závěrem je třeba konstatovat, že kolega Roland Wiesner až do konce svého života byl naplněn sympatickým životním optimismem. a je třeba mu poděkovat za celoživotní poctivou práci pro rozvoj lesního hospodářství a lesnického školství. Vděčně a rádi na něho budou vzpomínat studenti i absolventi a spolupracovníci.

PhDr. Jiří Uhlíř